Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020, 504 lpp.

Application of the International and European Union law in the national courts. Collection of research papers of the 78th International Scientific Conference of the University of Latvia. Riga: University of Latvia Press, 2020. 504 pages.

Redkolēģijas priekšsēdētāja: asoc. prof. Anita Rodiņa, Latvijas Universitāte, Latvija
Redkolēģijas priekšsēdētāja vietnieks: prof. Carlo Amatucci, Neapoles Federika II universitāte, Itālija

https://doi.org/10.22364/juzk.78

ISBN 978-9934-18-536-6
e-ISBN 978-9934-18-537-3

 

Saturs / Content

Priekšvārds

STARPTAUTISKO UN ES TIESĪBU PIEMĒROŠANA NACIONĀLAJĀS TIESĀS
Artūrs Kučs. Starptautisko cilvēktiesību avotu un Eiropas Savienības tiesību avotu piemērošana Satversmes tiesā / Application of International Human Rights Sources and European Union Law Sources in the Constitutional Court of Latvia
Jautrīte Briede. Eiropas Savienības tiesību normu piemērošana administratīvajā procesā / Application of European Union Law in Administrative Procedure
Daina Ose. Elektroniskā saziņa kā rakstveida pierādījums civillietā / Electronically Stored Information (ESI) as a Written Evidence in Civil Matters

STARPTAUTISKĀS PRIVĀTTIESĪBAS UN ES TIESĪBAS
Vija Kalniņa. Kā Airbnb atšķiras no Uber. EST secinājumi lietā  C-390/18 Airbnb Ireland / How Airbnb differs from Uber. CJEU Conclusions in Case C-390/18 Airbnb Ireland
Edgars Gūte. Sporta darba tiesības teorijā un praksē. Atzīto sporta federāciju bezdarbība / Employment Law in Sports from Theoretical and Practical Perspective. Lack of Action on Behalf of Recognised Sports’ Federations
Inga Kačevska. Jaunie Incoterms® 2020 un pušu modificētie termini / New Incoterms® 2020 and Variants of Terms
Aleksandrs Fillers. Briseles Ibis regulas piemērošana Latvijas tiesās / Application of the Brussels Ibis Regulation by Latvian Courts
Kristīna Mīlbauere (Muehlbauer). Eiropas Savienības Tiesas kompetence, interpretējot Eiropas Savienības kolīziju normas / Interpretative Jurisdiction of the European Court of Justice Regarding EU Choice of Law Rules
Zane Norenberga. Vai aizsardzība pret konkurences izkropļojumu nav Eiropas Savienības darbības mērķis, kopš stājies spēkā Lisabonas līgums? / After Lisbon Treaty Came into Force, is Competition Distortion Prevention No Longer an Objective of European Union?

STARPTAUTISKĀS PUBLISKĀS TIESĪBAS UN ES TIESĪBAS
Irēna Ņesterova. Nebeidzamā cīņa pret masveida uzraudzību: EST līdzsvara meklējumi starp privātumu un drošību / The Never-Ending Battle against Mass Surveillance: the CJEU in Search for the Right Balance between Privacy and Security
Ieva Miļūna. Vai ANO Drošības padomei ir saistošas starptautiskās tiesības? / Is the UN Security Council Bound by International Law?
Ingus Meimers. Diskriminācijas aizlieguma pārkāpums kā kritērijs prettiesiskas ekspropriācijas konstatēšanai / Violation of Prohibition of Discrimination as a Prerequisite to Determining Unlawful Expropriation
Linda Bīriņa. Žurnālista jēdziens tiesību uz žurnālistu informācijas avotu aizsardzību kontekstā / Defining Journalist in the Context of Protecting Information Sources

KRIMINĀLTIESISKO ZINĀTŅU JOMAS AKTUALITĀTES DOKTORANTU PĒTĪJUMOS
Toms Čevers. Kontrabandas objektīvā puse / Objective Side of Smuggling as a Criminal Offence
Armands Smans. Pirmstiesas kriminālprocesa traucēšanas risks kā pamats ar brīvības atņemšanu saistītā drošības līdzekļa piemērošanai / Risk of Obstruction of Pre-Trial Proceedings as a Ground for Application of Preventive Measures Related to Deprivation of Liberty
Oskars Kulmanis. Advokāts un pierādījumu pieļaujamība kriminālprocesā / An Advocate and Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings

NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU TAUTSAIMNIECĪBĀ AKTUĀLIE JAUTĀJUMI
Valentija Liholaja. Ieskats noziedzīgu nodarījumu pret tautsaimniecības interesēm juridiskā izvērtējuma problemātikā / An Insight into Legal Assessment of Criminal Offences Against Economic Interests
Uldis Krastiņš. Nolūka saturs un būtība krimināltiesībās (uz Krimināllikuma 195. panta regulējuma pamata) / Content and Substance of Purpose in Criminal Law (On the Basis of Section 195 of Criminal Law)
Diāna Hamkova. Sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas kvalifikācijas jautājumi / Issues Relating to Qualification of Illegal Use of Means of Payment of Another Person
Evija Vīnkalna. Cēloņsakarības nozīme un radītā kaitējuma izvērtēšana soda veida noteikšanā un atbrīvošanā no soda / Relevance of Causal Relationship and Assessment of Harm in Determination and Remission of Penalty

MANTAS IZCELSMES NOZIEDZĪGUMA PIERĀDĪŠANA KRIMINĀLPROCESĀ
Kristīne Strada-Rozenberga. Vispārīgs ieskats jautājumos, ko rada 21.11.2019. grozījumi Kriminālprocesa likumā / General Insight Into Issues Arising from 21.11.2019. Amendments to Criminal Procedure Law
Gunārs Kūtris. Noziedzīgi iegūtā konfiskācijas iespējas un pamats / Possibilities and Grounds for Confiscation of Crime Proceeds
Ārija Meikališa. Personas, kuru mantiskās intereses aizskartas kriminālprocesa gaitā vai rezultātā: to tiesiskā aizsardzība / Legal Protection of Persons Whose Economic Interests Have Been Infringed in the Course of Criminal Proceedings or as a Result of Criminal Proceedings

CIVILTIESĪBAS UN TO NOZĪME NĀKAMAJĀ DEKĀDĒ
Erlens Kalniņš. Priekšlīguma saistošais spēks / Binding Force of the Preliminary Contract
Jānis Kubilis. Kreditoru tiesību aizsardzības problēmas uzņēmuma pārejas gadījumā / Issues Related to Creditors’ Protection in Case of Business Transfer
Jānis Kārkliņš, Ritvars Purmalis. Mākslīgais intelekts un civiltiesiskā atbildība / Artificial Intelligence and Civil Liability
Aleksandrs Fillers. Galvinieka un ķīlas devēja regresa tiesību regulējums Latvijas civiltiesībās / Rights of Recourse of Sureties and Security Providers in Latvian Civil Law
Jānis Rozenfelds. Nekustams īpašums kā visas mantas dāvinājuma priekšmets / Immovable Property as Subject-Matter of Donor’s Entire Property
Edijs Brants. Vainas elementi līgumiskās atbildības piemērošanā / Elements of Fault in Application of Contractual Liability
Alise Reide. Pēdējās gribas rīkojumi mantojuma tiesībās / Dispositions of Property Upon Death in Inheritance Law
Zanda Dāvida. Patērētāju tiesību aizsardzības izaicinājumi digitalizācijas laikmetā: tehnoloģiskais totalitārisms / Challenges for Consumer Protection in the Digital Age: Technological Totalitarianism
Evija Novicāne. Legalitātes pienākuma pārkāpums un kapitālsabiedrībai nodarīto zaudējumu noteikšanas problemātika prasībā pret valdes locekli Violation of Duty of Legality and Problematics of Company’s Loss Determination in Claim Against a Management Board Member
Mārcis Krūmiņš. Elektronisko pierādījumu vērtēšanas līkloči / Zigzags of Electronic Evidence Evaluation
Vadims Mantrovs. Jaunā patērētāja pirkuma direktīva (Direktīva 2019/771): izaicinājumi un iespējas Latvijas likumdevējam / New Consumer Sales Directive (Directive 2019/771): Challenges and Possibilities for Latvian Legislator

BRĪVĪBA: VALSTS MĒRĶIS, VĒRTĪBA UN PAMATTIESĪBAS
Sanita Osipova. Brīvība – tiesību normās un tiesiskajā apziņā / Freedom – in Legal Norms and Legal Consciousness
Diāna Apse. Brīvības atbildība. Mintauta Čakstes īpašā doktrīna / Responsibility of Freedom. Special Doctrine of Mintauts Čakste
Jānis Pleps. Satversmes 21. panta tvērums: parlamenta autonomija likumdošanas procesā / Scope of the Article 21 of the Constitution: Parliamentary Autonomy in Legislative Procedure
Modrīte Mazure-Vucāne. Miertiesas funkcijas pamattiesību aizsardzības nodrošināšanā / Functions of the Magistrates’ Court in Ensuring Protection of Fundamental Rights
Sandis Bērtaitis. Brīvības daudzbalsība Jesajas Berlina ideju mantojumā / Polyphony of Liberty in the Legacy of Isaiah Berlin

TIESĪBU TEORIJAS UN VĒSTURES AKTUĀLIE PROBLĒMJAUTĀJUMI
Elīna Avota. Tiesu izpildītāja darbības pamatprincipu izmaiņas saistībā ar Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā / Changes in the Basic Principles of Bailiffs’ Activities due to Integration of Latvia into European Union
Viktorija Soņeca. Lobēšanas regulējuma neesamības ietekme uz uzņemto Eiropas Savienības saistību izpildi / How the Absence of Lobbying Regulation in a Member State Affects Fulfilment of European Union’s Commitments
Solvita Harbaceviča. Tiesnešu pašpārvaldes institūciju loma varas dalīšanas mehānismā / Role of Judicial Self-governance Bodies in the Mechanism of Separation of Powers
Indra Liepiņa. Latvijas Republikas Satversmē noteiktā sociāli atbildīgas valsts principa īstenošana ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpniecību / The Welfare State Principle, Set in the Constitution of the Republic of Latvia, Realization Through Personal Income Tax
Krists Ansons. Tiesiskās noteiktības principa ietekmes palielināšanas perspektīvas savstarpējās saskaņošanas procedūrās starp kompetentajām iestādēm / Prospects for Increasing the Impact of Legal Certainty Principle in Mutual Agreement Procedure Between Competent Authorities

MEDIATORU PROFESIONĀLĀ PIEREDZE – VĒRTĪGĀS ATZIŅAS UN IZAUGSMES IESPĒJAS
Līga Kirstuka. Latvijai aktuālie jautājumi Singapūras Mediācijas konvencijas kontekstā / Questions Relevant for Latvia in the Context of Singapore Convention on Mediation

AKTUALITĀTES VALSTSTIESĪBU TEORIJĀ UN PRAKSĒ
Anita Rodiņa. Ilgtspējība un augstākā izglītība / Sustainability and Higher Education
Edvīns Danovskis. Tiesību uz valsts dienestu aizsardzības mehānismi attiecībā uz Saeimas un pašvaldības domes deputātu / Protection of Rights to Public Service with Regard to Members of Parliament and Municipal Council
Jānis Priekulis. Pagaidu tiesību aizsardzības līdzekļa nozīme subjektīvo tiesību aizsardzībā: Satversmes tiesas piemērs / Provisional Measures in Proceedings of the Constitutional Court of the Republic of Latvia
Aleksandrs Potaičuks. Pārrobežu administratīvo aktu atzīšana finanšu jomā / Recognition of Foreign Administrative Acts in Financial Matters
Elīna Pankrate. Publiskas personas kapitālsabiedrības darbības mērķi / Objectives of the Operation of a State-Owned Company
Vadims Reinfelds. Labticīga īpašnieka tiesību uz īpašumu aizsardzība mantas īpašās konfiskācijas procesā / Defense of Bona Fide Owner’s Right to Property in Special Confiscation Proceedings
Viktorija Katajeva. Noziedzīga nodarījuma izdarīšana kā absolūts aizliegums pieņemšanai militārajā dienestā / Committing a Criminal Offence as an Absolute Prohibition of Eligibility for Military Service