Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās I
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 7. starptautiskā zinātniskā konference
2019. gada 16.–18. oktobrī Rīgā
Konferences rakstu krājums

Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems I
The 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia
16–18 October 2019, Riga
Collected conference papers

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 548 lpp.
ISBN 978-9934-18-471-0
https://doi.org/10.22364/iscflul.7

 

Saturs / Contents

Priekšvārds / Foreword

DZIMTBŪŠANAS ATCELŠANAI BALTIJĀ 200 GADU / 200 YEARS SINCE ABOLITION OF SERFDOM IN BALTICS

Tamara Bairašauskaitė. Consideration of the Project for the Abolition of Serfdom at the Dietine in the Wilno Governorate in 1817 / Dzimtbūšanas atcelšanas projekta izskatīšana vietējās muižniecības kopsapulcē Viļņas guberņā 1817. gadā

Frank L. Schäfer. Transition from Feudal to Modern Society: The Impact of Abolition of Serfdom on German Private Law / Pāreja no feodālās uz mūsdienu sabiedrību: Dzimtbūšanas atcelšanas ietekme uz Vācijas privātajām tiesībām

PRIVĀTTIESĪBU ATTĪSTĪBAS TENDENCES, IZAICINĀJUMI UN PILNVEIDOŠANA NĀKOTNĒ / TRENDS, CHALLENGES AND FUTURE DEVELOPMENTS IN PRIVATE LAW

Kaspars Balodis. The Development of the Concept of a Commercial Transaction in Latvian Private Law / Komercdarījumu jēdziena attīstība Latvijas privāttiesībās

Joanna Kuźmicka-Sulikowska. Transformation of Legal Regulations Regarding Limitation Periods of Claims and Effects of Their Expiration in Polish Civil Law / Prasību noilguma termiņus regulējošo likuma normu pārveidošana un prasību termiņu izbeigšanās sekas Polijas civiltiesībās

Chiara Picciau, Emanuele Rimini. Empowering Corporate Constituencies in the European Union: The Limits and Challenges of Non-Financial Disclosure / Korporāciju iespējošana Eiropas Savienībā: nefinanšu informācijas atklāšanas robežas un izaicinājumi

Giulia Ballerini, Roberto Sacchi. Conflict of Interest and Creditors’ Vote in Preventive Restructuring Frameworks / Interešu konflikts un kreditoru balsojums preventīvās pārstrukturēšanas sistēmās

Krista Bērziņa. Kreditoru interešu aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā / Protection of Creditors’ Interests in Transfer of a Business

Agris Bitāns. Personas nemantisko tiesību un labumu civiltiesiskās aizsardzības izaicinājumi un pilnveides iespējas / Challenges and Improvement Opportunities for Civil Protection of Individual’s Non-Pecuniary Rights and Interests

Zanda Dāvida. Negodīgas komercprakses aizlieguma regulējuma izaicinājums – patērētāja lēmuma autonomijas nosargāšana digitālajā vidē / The Challenge of Regulating Prohibition of Unfair Commercial Practices –Safeguarding Consumer Decision Autonomy in Digital Environment

Erlens Kalniņš. Reālnastas institūta nozīme mūsdienu privāttiesiskajā apgrozībā / Importance of Real Burden Institute in Modern Private Legal Circulation

Annija Kārkliņa, Jānis Kārkliņš. Darbinieka atstādināšana no darba un tās tiesiskās sekas / Employee’s Suspension from Work and Its Legal Consequences

Ilga Krampuža. Būvniecības publisko principu nozīme būvniecības procesā / Importance of Public Principles of Construction in Public Process of Construction

Līga Mazure. Tiesīgo personu loks civiltiesiska rakstura atlīdzībai no Ārstniecības riska fonda / Range of Persons Entitled to Civil Reimbursement from Medical Treatment Risk Fund

Giovanni Mollo. Building a New Strategy Toward Corporate Social Responsibility: Disclosure of Non-Financial Information / Jaunas stratēģijas izstrāde ceļā uz korporatīvu sociālo atbildību: nefinansiālas informācijas atklāšana

Daina Ose. Atkāpes no sacīkstes principa civilprocesā / Derogation from Adversarial Principle in Civil Proceedings

Martins Osis. Izmaiņas lietas dalībnieku sastāvā civilprocesā / Changes in Composition of Participants in Civil Procedure

Lauris Rasnačs. Potential Improvements in the Laws of the Republic of Latvia Concerning the Protection of the Trade Secrets / Potenciālie uzlabojumi Latvijas Republikas komercnoslēpumu aizsardzības likumdošanā

Arta Snipe. Amount of the Lease Fee in the Compulsory Land Lease Relations / Nomas maksas apmērs zemes piespiedu nomas attiecībās

Eduardo Zampella. Cultural and Creative Enterprise: A Solution for Management of Public Heritage in Italy? / Kultūras un radošais uzņēmums: risinājums sabiedrības kultūras mantojuma pārvaldībai Itālijā?

Kristīne Zīle. Mantojuma pieņemšana ar inventāra tiesību / Acceptance of Inheritance via Exercise of Inventory Right

MEDIĀCIJAS AKTUĀLIE PROBLĒMJAUTĀJUMI UN NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS / CURRENT ISSUES AND FUTURE PERSPECTIVES IN MEDIATION

Sandra Zīle Gereiša, Dace Kalniņa. Mediatora izaicinājumi / Challenges of Mediator

Baiba Grase. Advokāta loma mediācijas procesā / Role of Lawyer in Mediation Process

Gatis Litvins. Mediācijas attīstības virzieni un perspektīvas / Directions and Perspectives of Mediation Development

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBAS UN STARPTAUTISKĀS PRIVĀTTIESĪBAS / EUROPEAN UNION LAW AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Jelena Kostić, Marina Matić Bošković. Role of Legal Science in Process of Alignment of National Law with EU Standards / Tiesību zinātnes loma nacionālās likumdošanas saskaņošanas procesā ar ES standartiem

Līga Stikāne. The Right of the Spouses to Choose the Law Applicable to their Matrimonial Property Regime in a Marital Agreement / Laulāto tiesības laulības līgumā izvēlēties viņu mantiskajām attiecībām piemērojamo likumu

STARPTAUTISKĀS PUBLISKĀS TIESĪBAS UN CILVĒKTIESĪBAS / PUBLIC INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS

Jorida Xhafaj. The Right to Be Forgotten: A Controversial Topic Under the General Data Protection Regulation / Tiesības tikt aizmirstam: Vispārīgo datu aizsardzības regulas kontekstā pretrunīgi vērtēta tēma

Lolita Bērziņa, Carsten Wulff. Is the “Right to Be Forgotten” Good for Human Rights? / Vai “tiesības tikt aizmirstam” nāk par labu cilvēktiesībām?

Vija Kalniņa. Subjekti, kuri var atsaukties uz pakalpojumu sniegšanas brīvību līdzdalības ekonomikā / Subjects Which May Rely on Freedom to Provide Services in Sharing Economy

KRIMINĀLTIESĪBAS / CRIMINAL LAW

Valentija Liholaja, Diāna Hamkova. Seksuāla rakstura darbību izpratne un kvalifikācijas problēmjautājumi / Understanding and Qualification Problems of the Acts of Sexual Nature

Uldis Krastiņš. Turpināta noziedzīga nodarījuma problemātika krimināltiesībās / Problems of Continuous Criminal Offence in Criminal Law

Gunārs Kūtris. Mantas konfiskācija un nevainīguma prezumpcija / Confiscation and Presumption of Innocence

Toms Čevers. Krimināllikumam 20 – Krimināllikuma 190. panta “Kontrabanda” ģenēze un evolūcija / 20 Years after Adoption of the Criminal Law of the Republic of Latvia: Genesis and Evolution of Section 190 “Smuggling”

Lyuboslav Lyubenov. The Right of the Accused Persons of Access to a Lawyer in Preliminary Criminal Proceedings According to the Criminal Procedure Code of Republic of Bulgaria in Reference to Directive 2013/48/EU / Apsūdzēto personu tiesības uz advokāta palīdzību sākotnējā kriminālprocesā saskaņā ar Bulgārijas Republikas Kriminālprocesa kodeksu, atsaucoties uz direktīvu 2013/48/ES

Jānis Maizītis. Sodu politika un vienošanās process / Penal Policy and Plea-Bargaining

Elita Nīmande. Kriminālistiskās taktikas kā kriminālistikas sistēmas elementa būtība / The Essence of Criminalistic Tactics as the Element of the System of Criminalistics

Ēriks Treļs. Terorisma attaisnošana, terorisma slavināšana un aicinājums uz terorismu / Acquittal of Terrorism, Glorification of Terrorism and Invitation to Terrorism

Evija Vīnkalna. Cēloņsakarības izpratne, attīstības tendences un nozīme krimināltiesībās / Understanding Causal Relationship, Its Development Tendencies and Significance in Criminal Law

Manfred Dauster. Victims of Crime and Criminal Proceedings in Germany / Noziegumu upuri un kriminālprocess Vācijā

KONSTITUCIONĀLISMS UN VALSTS ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA / CONSTITUTIONALISM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Matteo Rescigno, Lucia Folladori. Sustainable Business: The Benefit Company Model / Ilgtspējīgs bizness: sabiedriskā labuma uzņēmuma modelis

Giovanni Cocozza. Social Report of Public Administrations and Principle of Transparency / Valsts pārvaldes iestāžu sociālais ziņojums un pārredzamības princips

Diāna Apse. Mintauta Čakstes zinātniskais mantojums. Tā  nozīme Latvijas valstsgribas turpinātībā / Scientific Legacy of Mintauts Čakste. Its Standing in Continuity of Will for Latvian Statehood

Silvija Meiere. Vides tiesību izaicinājumi 21. gadsimtā / Challenges of Environmental Law in the 21st Century

Elīna Muciņa. Data Subjects’ Control Over Their Personal Data / Datu subjektu kontrole pār viņu personas datiem

Jānis Priekulis. Tiesību aizsardzības līdzekļa funkcijas prettiesiska likuma gadījumā / Functions of a Remedy in Case of Unlawful Law

Viktorija Soņeca. Jēdziena “nacionālā identitāte” tvērums pārākuma principa kontekstā / Scope of ‘National Identity’ Concept in Context of Principle of Primacy

LEĢISPRUDENCE: TIESĪBU TEORIJAS IESPĒJAS LIKUMDOŠANAS KVALITĀTES UZLABOŠANAI / LEGISPRUDENCE: OPPORTUNITIES OF LEGAL THEORY FOR IMPROVING THE QUALITY OF LEGISLATION

Ginta Krūkle. Likumdošanas un tiesu varas savstarpējā mijiedarbība. Aktīvā un pasīvā tiesnešu tiesību parlamentārā kontrole / Interaction Between Legislative and Judicial Powers. Active and Passive forms of Parliamentary Scrutiny of Judge-Made Law

Andrejs Stupins. Nepieciešamība pēc leģisprudencē balstītas tiesību normu jaunrades procesa transformācijas demokrātiskā tiesiskā valstī / The Need to Transform Law-Making Procedure on the Basis of Legisprudence in a Democratic State Governed by the Rule of Law