Valoda: nozīme un forma 12. Gramatika un valodas apguve = Language: meaning and form 12. Grammar and Language Acquisition: LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājums. Krājuma sastādītāja un redaktore Andra Kalnača. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 246 lpp.

ISSN 2255-9256
e-ISSN 2256-0602
ISBN 978-9934-18-759-9
https://doi.org/10.22364/vnf.12


Krājumam Valoda: nozīme un forma ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) /  Language: Meaning and Form is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gramatika un valodas apguve = Grammar and Language Acquisition  [PDF]


SATURS

Priekšvārdi
https://doi.org/10.22364/vnf.12.pr (5-6) [PDF]

Agnė Bielinskienė, Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė. Grammatical patterns in the corpus-driven “Lexical Database of Lithuanian” / „Lietuviešu valodas lietošanas leksikona” gramatisko modeļu korpusa pētījums
https://doi.org/10.22364/vnf.12.01 (7-30) [PDF]

Daiga Deksne. Priedēkļa pār- nozīmju hierarhijas atspoguļojums radiālajā nozīmju modelī / Hierarchy of prefix pār- meanings in the radial meaning model
https://doi.org/10.22364/vnf.12.02 (31-42) [PDF]

Daiki Horiguchi. Verbal aspect in the acquisition of Latvian as a foreign language / Verba aspekts latviešu valodas kā svešvalodas apguvē
https://doi.org/10.22364/vnf.12.03 (43-54) [PDF]

Andra Kalnača. Darbības vārda veids latviešu un lietuviešu valodā – viena un tā pati vai tomēr atšķirīga kategorija? / Verbal aspect in Latvian and Lithuanian – is it the same or a different category?
https://doi.org/10.22364/vnf.12.04 (55-63) [PDF]

Indra Karapetjana, Gunta Roziņa. Lexicogrammatical aspects in English for dentistry acquisition materials / Zobārstniecības jomā lietojamās angļu valodas apguves materiālu leksiski gramatiskais aspekts
https://doi.org/10.22364/vnf.12.05 (64-73) [PDF]

Julija Korostenskienė, Lina Bikelienė. A comparison of degree intensifiers across English corpora: Is it ‘flagrant’, ‘blatant’, or ‘sheer’ audacity? / Nozīmes pastiprinātāju salīdzinājums angļu valodas korpusos: drausmīga, kliedzoša vai pilnīga nekaunība?
https://doi.org/10.22364/vnf.12.06 (74-92) [PDF]

Diāna Laiveniece, Linda Lauze. Gramatikas mācību satura variācijas pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018) / Variations of grammar learning content at elementary school: Analysis of Latvian Language Standards (1992–2018)
https://doi.org/10.22364/vnf.12.07 (93-111) [PDF]

Mārtiņš Laizāns. Rīgas neolatīniskie teksti latīņu valodas apguvē: Bazilija Plīnija „Encomium Rigae” jeb Rīgas antoloģiju gaidot / Neo-Latin texts of Riga in the teaching of Latin: “Encomium Rigae” by Basilius Plinius or waiting for Anthologia Rigensis
https://doi.org/10.22364/vnf.12.08 (112-126) [PDF]

Kristīne Levāne-Petrova. Ciešamās kārtas konstrukcijas „Skolēnu pārspriedumu korpusā” / Passive constructions in the “Corpus of Students’ Essays”
https://doi.org/10.22364/vnf.12.09 (127-141) [PDF]

Ilze Lokmane, Laura Rituma. Verba nozīmju nošķiršana: teorija un prakse / Verb sense distinction: Theory and practice
https://doi.org/10.22364/vnf.12.10 (142-162) [PDF]

Tamari Lomtadze. Standard Georgian language: History and current challenges / Gruzīnu literārā valoda – vēsture un pašreizējie izaicinājumi
https://doi.org/10.22364/vnf.12.11 (163-177) [PDF]

Sanita Martena. „Es neuzskatu, ka latviešu valoda sastāv tikai no gramatikas”: vidusskolēnu valodas lietpratība un attieksme pret latviešu valodas mācīšanos / “I don’t think that Latvian language consists only of grammar”: Secondary school students’ language proficiency and their attitudes towards learning Latvian
https://doi.org/10.22364/vnf.12.12 (178-194) [PDF]

Anita Paidere. Sufiksa -ul- desemantizēšanās Latvijas vietvārdos / Desemantization of suffix -ul- in Latvian place names
https://doi.org/10.22364/vnf.12.13 (195-207) [PDF]

Mihals Škrabals (Michal Škrabal), Aiga Veckalne. Bērtin berot valodiņu: par kādu citu latviešu valodas verbālu konstrukciju korpuslingvistikas skatījumā / Bērtin berot valodiņu ‘Our language flows like a river’: On another Latvian reduplicative verbal construction from the perspective of corpus linguistics
https://doi.org/10.22364/vnf.12.14 (208-226) [PDF]

Daira Vēvere. Patskaņa lietojums nomenu, verbu un adverbu gala zilbēs: dziļo tāmnieku izlokšņu piemērs / The use of the vowel in the endings of nominals, verbs and adverbs: A case from the deep Tamian (Tāmnieki) subdialects
https://doi.org/10.22364/vnf.12.15 (227-239) [PDF]

Izdošanas principi
Publishing principles