Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 12, 2021, 227–239. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.12.15

Patskaņa lietojums nomenu, verbu un adverbu gala zilbēs: dziļo tāmnieku izlokšņu piemērs

Daira Vēvere
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
Kalpaka bulvāris 4, Rīga LV-1050

Publikācijā aprakstīts lībiskā dialekta dziļajām tāmnieku izloksnēm raksturīgais patskaņa  un tā fonētisko variantu e,  un a lietojums nomenu, verbu un adverbu gala zilbēs Popes, Ziru, Piltenes, Zlēku, Ances, Dundagas un Ugāles izloksnē.
Pētījuma pamatā ir pētāmo izlokšņu runas dati, kas iegūti laikā no 2008. līdz 2019. gadam. Salīdzināšanai, kā arī aprakstāmās lingvistiskās parādības izplatības un dinamikas noskaidrošanai izmantoti 20. gs. 50. un 60. gados iegūtie izlokšņu materiāli, kas glabājas Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta (LU LaVI) izlokšņu arhīvā.
Pētījuma rezultāti rāda, ka patskanis  dziļajās tāmnieku izloksnēs visbiežāk sastopams vienskaitļa un daudzskaitļa lokatīvā, mazāk – vienskaitļa un daudzskaitļa datīvā. Vietas adverbi, kas beidzas ar patskani  vai tā fonētiskajiem variantiem un e, mūsdienās konstatēti visās pētāmajās izloksnēs. Ancē un Dundagā patskanis  un e joprojām saklausāms noteikto adjektīvu un kārtas numerāļu gala zilbēs. Arī saīsinātās verbu formas, kas beidzas ar -  resp. -e, mūsdienās saglabājušās galvenokārt Dundagas un Ances izloksnē, kaut 2008. un 2010. gadā tās vēl tika konstatētas Piltenes un Zlēku izloksnē. Pārveidotās verbu un substantīvu atgriezeniskās formas mūsdienās reģistrētas pārsvarā Ancē un Dundagā.
Kopumā secināms, ka mūsdienās sarūk patskaņa  un tā variantu lietojums nomenu, verbu un adverbu gala zilbēs tajās pozīcijās, kur literārajā valodā tiek lietoti patskaņi ā, ē, ī, ū, a, u, i un divskaņi uo, ai, ie, tomēr tā vēl aizvien ir uzskatāma par tipisku dziļo tāmnieku izlokšņu parādību.

Atslēgvārdi: patskanis ; nomens; verbs; adverbs; gala zilbe; dziļās tāmnieku izloksnes; lībiskais dialekts.

Publikācija izstrādāta Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā „Jauna pieeja latviešu ģeolingvistiskajos pētījumos: atvērtie dati” (Nr. lzp-2018/1-0213).


The use of the vowel in the endings of nominals, verbs and adverbs: A case from the deep Tamian (Tāmnieki) subdialects

Summary
The present research aims at describing the use of the vowel  and its phonetic variants e,  and a in the endings of nominals (including nouns, adjectives, and numerals), verbs and adverbs.
The linguistic analysis is based on speech data from older speakers, acquired by interviewing the speakers of seven deep Tamian (Tāmnieki) (or Courland Livonic) subdialects of the Livonic dialect: Pope, Ziras, Piltene, Zlēkas, Ance, Dundaga and Ugāle during the period of 2008–2019. These data are compared with materials from the University of Latvia Latvian Language Institute dialect archive (obtained in the 1950s and 1960s).
The results of the present research show that use of the vowel still occurs in the singular and plural locative case, less often in the singular and plural dative case. The adverbs of place, e. g.,  (< iekšā) ‘inside’,  (< virsū) ‘above’, etc., are still used in all deep Tamian subdialects. The vowels and e also appear in the endings of the definite adjectives and numerals, e. g.,  (< vcais) ‘the old one’,  (< mazais) ‘the little one’,  (< pirmais) ‘the first’, etc. Shortened verb forms with the endings - or -e nowadays are mostly used in the subdialects of Ance and Dundaga, although they were also recorded in the subdialects of Piltene (in 2008) and Zlēkas (in 2010). Reflexive verbs and nouns are found mainly in Ance and Dundaga.
Even though use of the vowel and its phonetic variants in the endings of nominals, verbs and adverbs has diminished, it can be concluded that it is still a typical linguistic feature of the deep Tamian subdialects.

Keywords: vowel ; nominals; verbs; adverbs; word ending; the deep Tamian (Tāmnieki) subdialects; the Livonianized dialect.

 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) / This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To contents