Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājums.
Krājums iekļauts datubāzēs / Indexed in:
SCOPUS, MLA International Bibliography, EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL, Index Copernicus International.

ISSN    2255-9256
e-ISSN 2256-0602
https://doi.org/10.22364/vnf

CC-BY
Krājumam Valoda: nozīme un forma ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) / Language: Meaning and Form is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Valoda: nozīme un forma (arhīvs LU repozitorijā)
Language: Meaning and Form (Archive – E-resource Repository of the University of Latvia)

 

ISSN   2255-9256
e-⁠ISSN 2256-⁠0602
DOI: http://dx.doi.org/10.22364/VNF

CC-BY
Krājumam Valoda: nozīme un forma ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Krājums iekļauts SCOPUS, MLA International Bibliography, EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL un Index Copernicus International datubāzē

Rakstu krājumu „Valoda: nozīme un forma” izdod Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. Krājums iznāk reizi gadā, tajā tiek publicēti pētījumi latviešu un vispārīgajā valodniecībā par dažādiem tematiem – gramatiku, pragmatiku, semantiku, kognitīvo lingvistiku u. c., kā arī mūsdienīgu lingvistisko metodoloģiju. Rakstu krājumā tiek apkopoti ikgadējo Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rīkoto starptautisko konferenču un semināru materiāli. Krājums „Valoda: nozīme un forma” paredzēts gan zinātniekiem un universitāšu valodniecības kursu docētājiem, gan doktorantiem u. c. līmeņu studentiem, gan citiem interesentiem.

Visi krājumā ievietotie raksti ir divkārt anonīmi recenzēti.

 

Zinātnisko publikāciju ētika un nepienācīgas rīcības novēršana

Rakstu krājuma „Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form” materiāli atbilst Publikāciju ētikas komitejas Uzvedības kodeksā un vadlīnijās noteiktajiem zinātnisko publikāciju ētikas standartiem attiecībā uz visām publikāciju veidošanā iesaistītajām pusēm – autoriem, redaktoriem, recenzentiem un izdevēju.

Redaktori, redakcijas kolēģija, autori un recenzenti uzņemas atbildību ievērot publikāciju ētiku. Redakcijas kolēģijas pienākums ir novērst jebkādus publikāciju ētikas pārkāpumus. Redaktoru, redakcijas kolēģijas, autoru un recenzentu ētiskās uzvedības vadlīnijas ir balstītas COPE Žurnālu redaktoru rīcības kodā, sk. publicationethics.org/resources/code-conduct

1. Redaktora atbildība
Redaktors pieņem lēmumu par manuskripta publicēšanu, balstoties uz recenzentu vērtējumu. Redaktors pārliecinās, ka recenzentu viedoklis ir objektīvs un balstīts tikai uz saturu. Visi raksti tiek divkārt anonīmi recenzēti, un redaktors nodrošina recenzēšanas konfidencialitāti.

2. Recenzenta atbildība
Rakstu recenzēšanas gadījumā recenzents saglabā konfidencialitāti un objektivitāti. Recenzenta pienākums ir pārbaudīt atsauču pareizību un pārliecināties, ka visi izmantotie avoti ir nosaukti. Ja recenzents nav drošs par savu kompetenci vai arī saskata interešu konflikta pazīmes, viņa pienākums ir par to informēt redaktoru, lai varētu tikt pieaicināts cits recenzents.

3. Autora atbildība
Autori ievēro manuskriptu iesniegšanas prasības, kas ir pieejamas rakstu krājuma mājaslapā. Autori iesniedz oriģinālus rakstus, kas nav ne pilnībā, ne pa daļām publicēti vai iesniegti publicēšanai kaut kur citur.
 

Redakcijas kolēģija

Rakstu krājuma redaktore / Editor – Andra Kalnača, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte
Rakstu krājuma redaktores vietniece / Assistant editor – Ilze Lokmane, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

Ilze Auziņa, Latvijas Universitāte
Ina Druviete, Latvijas Universitāte
Daiki Horiguchi, Kyoto University
Magdalene Huelmann, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Karl Pajusalu, Tartu ülikool
Jurgis Pakerys, Vilniaus universitetas
Ilze Rūmniece, Latvijas Universitāte
Michal Škrabal, Univerzita Karlova

Kontakti

Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra, Humanitāro zinātņu fakultāte
Latvijas Universitāte
Visvalža 4a, Rīga LV-1050, LATVIJA
E-pasts: 
kalnaca@latnet.lv; andra.kalnaca@lu.lv
ilokmane@latnet.lv; ilze.lokmane@lu.lv
 

Izdošanas principi

 

ISSN   2255-9256
e-⁠ISSN 2256-⁠0602 
DOI: http://dx.doi.org/10.22364/VNF

CC-BY
Language: Meaning and Form is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Indexed in SCOPUS, MLA International Bibliography, EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL and Index Copernicus International.

Conference proceedings “Language: Meaning and Form” are published by the Department  of Latvian and General Linguistics, Faculty of Humanities, University of Latvia. Conference proceedings are published annually and cover a wide range of topics and approaches within current Latvian and general linguistics, including but not limited to grammar, pragmatics, semantics, cognitive linguistics and linguistic research methodology. The main aim of the proceedings is to bring together in one volume the various research results and theoretical developments that are presented each year at the international conferences and workshops organised by the Department of Latvian and General Linguistics of the Faculty of Humanities of the University of Latvia. The target audience of Language: meaning and form includes researchers, university lecturers, doctoral students and students at other stages of their training.

All articles are double-blind peer-reviewed. 

 

Publication ethics and publication malpractice statement

The editors, editorial board, authors and reviewers of the conference proceedings „Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form” have a responsibility to follow the standards ensuring compliance with the publishing ethics.

The responsibility of the editorial board is to prevent violations of the publishing ethics. The guidelines for the editor, authors and reviewers of the series are based on COPE Code of Conduct for Journal Editors, see publicationethics.org/resources/code-conduct

1. Responsibilities of the editor
The editor makes the decision on publishing a manuscript based on the conclusion made by the reviewers. The editor ensures that the articles are being evaulated objectively, and that the decision on publishing is made solely on the basis of the  content. The editor has to ensure the confidentiality of the peer-review process.


2. Responsibilities of the reviewer
The reviewer observes confidentiality during the peer-review process and remains objective when reviewing the articles. The reviewer has to check whether references to all of the used sources have been provided in the article. If the reviewer is not sure of his or her competence in reviewing articles or if a conflict of interest forms, he or she informs the editor about this in order for another reviewer to be appointed.

 
3. Responsibilities of the authors
Authors observe the manuscripts submitting guidelines that are available on the homepage of proceedings. Authors submit articles that are completely original and do not submit works that are fully or partly submitted / published elsewhere. Authors are obliged to provide references to all of the sources used in the article.

 

Editorial Board

Editor – Andra Kalnača, University of Latvia, Faculty of Humanities
Assistant editor – Ilze Lokmane, University of Latvia, Faculty of Humanities

Ilze Auziņa, University of Latvia
Ina Druviete, University of Latvia
Daiki Horiguchi, Kyoto University
Magdalene Huelmann, Westfälische Wilhelms-⁠Universität Münster
Karl Pajusalu, Tartu ülikool
Jurgis Pakerys, Vilniaus universitetas
Ilze Rūmniece, University of Latvia
Michal Škrabal, Univerzita Karlova

 

Contacts

The Department of Latvian and General Linguistics
Faculty of HumanitiesUniversity of Latvia
Visvalža Street 4a
Riga, LV-1050
LATVIA
E-mail: kalnaca@latnet.lv; andra.kalnaca@lu.lv
ilokmane@latnet.lv; ilze.lokmane@lu.lv

 

Publishing principles

 

Nr. 12. Gramatika un valodas apguve = No. 12. Grammar and Language Acquisition
Rakstu krājums „Valoda: nozīme un forma 12. Gramatika un valodas apguve” ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības un Baltu valodniecības katedru rīkotās 56. profesora Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Gramatika un valodas apguve” (18.–19.03.2021. LU HZF) materiālu un vairāku atsevišķi tapušu pētījumu apkopojums 15 rakstu veidolā.

Nr. 11. Gramatika un valodas normēšana = No. 11. Grammar and language standardization
Rakstu krājums „Valoda: nozīme un forma 11. Gramatika un valodas normēšana” ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rīkotās Latvijas Universitātes 77. konferences sekcijas „Gramatika un valodas normēšana” materiālu un vairāku atsevišķi tapušu pētījumu apkopojums 12 rakstu veidolā.

Nr. 10. Latvijas gramatiskā doma gadsimta gaitā = No. 10. A century of Latvian grammatical thought
Rakstu krājums „Valoda: nozīme un forma 10. Latvijas gramatiskā doma gadsimta gaitā” ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras un Baltu valodniecības katedras rīkotās 54. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Latvijai – 100. Gramatika: no Kārļa Mīlenbaha „Teikuma” (1898) līdz mūsdienām” (15.03.–16.03.2018.) materiālu un vairāku atsevišķi tapušu pētījumu apkopojums 16 rakstu veidolā.

Nr. 9. Gramatika un pragmatika = No. 9. Grammar and pragmatics
Rakstu krājums ir LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rīkotās Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences sekcijas „Gramatika un pragmatika” (2017. gada 2. februārī) materiālu un vairāku atsevišķi tapušu pētījumu apkopojums 14 rakstu veidolā. 

Nr. 8. Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums = No. 8. Grammatical and lexical variance in language system
Rakstu krājums „Valoda: nozīme un forma 8. Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums” ir divu zinātnisku konferenču materiālu apkopojums 17 rakstu veidolā. Šīs konferences bija 2016. g. 17.–18. martā notikusī 52. prof. A. Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums”, kas tika veltīta valodnieces Edītes Hauzenbergas-Šturmas (1901–1983) 115 gadu jubilejai, un 2016. g. 20.–21. jūnijā notikusī starptautiskā zinātniskā konference „Baltu dienas un baltās naktis. Vietas nozīmes valodā / Baltic Languages and White Nights. Local Meanings in Language”.