Valoda: nozīme un forma 14. Gramatika un korpusa pētījumi = Language: Meaning and Form 14. Grammar and Corpus-Based Research. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas rakstu krājums. Krājuma sastādītāja un redaktore Andra Kalnača. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2023. 216 lpp.

ISSN 2255-9256
e-ISSN 2256-0602
ISBN  978-9934-36-131-9
ISBN  978-9934-36-132-6 (PDF)
https://doi.org/10.22364/vnf.14 


Krājumam Valoda: nozīme un forma ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) /  Language: Meaning and Form is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gramatika un korpusa pētījumi = Grammar and Corpus-Based Research [PDF]


SATURS

Andra Kalnača. Priekšvārdi
https://doi.org/10.22364/vnf.14.pr (5-6) [PDF]

Gita Bērziņa. Grieķu īpašvārdi un to atvasinājumi latīņu valodā („Latīņu–latviešu vārdnīcas” materiāls) Greek proper names and their derivatives in Latin (“Latin–Latvian dictionary” material)
https://doi.org/10.22364/vnf.14.01 (7-21) [PDF]

Anete Daina. Darbības vārda varēt lietojums vēlējuma izteiksmē Saeimas sēžu stenogrammu korpusā / The use of verb varēt ‘can’ in conditional mood in the Corpus of the Saeima
https://doi.org/10.22364/vnf.14.02 (22-32) [PDF]

Daiga Deksne. Neoklasiskās vārddaļas ultra-, mega-, hiper- un super- un adjektīvu darināšanas modeļi latviešu valodā / Neoclassical wordparts ultra-, mega-, hiper- and super- and adjective word-formation models in Latvian
https://doi.org/10.22364/vnf.14.03 (33-41) [PDF]

Daiki Horiguchi. Latvian reflexive verbs with paš- ‘self-’ / Latviešu valodas atgriezeniskie darbības vārdi ar paš-
https://doi.org/10.22364/vnf.14.04 (42-52) [PDF]

Andra Kalnača, Tatjana Pakalne. Latviešu valodas lietvārdu darināšanas piedēkļu daudznozīmība teorētiskā skatījumā / The polysemy of Latvian nominal suffixes from a theoretical perspective
https://doi.org/10.22364/vnf.14.05 (53-73) [PDF]

Indra Karapetjana, Gunta Roziņa, Margarita Spirida. Critical discourse analysis of hate speech from a linguistic perspective / Naida runas kritiskā diskursa analīze lingvistiskā skatījumā
https://doi.org/10.22364/vnf.14.06 (74-90) [PDF]

Samanta Kietytė. Productivity of prefixation: A case of Lithuanian prefixes nu-, pri-, į- and iš- / Prefiksācijas produktivitāte: lietuviešu valodas prefiksu nu-, pri-, į- un iš- piemērs
https://doi.org/10.22364/vnf.14.07 (91-110) [PDF]

Linda Lauze, Ilze Auziņa. Korpusu un individuālā vākuma salīdzinājums: ģenitīva un nominatīva konkurence saistījumā ar adverbu / A comparison of corpora and individual collection: Genitive and nominative competition in connection with an adverb
https://doi.org/10.22364/vnf.14.08 (111-125) [PDF]

Ilze Lokmane. Sintaktisko sakaru robežgadījumi: sekundāri predikatīvs sakars un pakārtojums / Borderline cases of syntactic relations: Secondary predication and subordination
https://doi.org/10.22364/vnf.14.09 (126-138) [PDF]

Emīlija Mežale. Norādāmo vietniekvārdu sarunvalodas varianti latviešu valodas tīmekļa tekstos / Colloquial variants of demonstrative pronouns in Latvian online texts
https://doi.org/10.22364/vnf.14.10 (139-155) [PDF]

Laura Rituma, Gunta Nešpore-Bērzkalne, Baiba Saulīte, Lauma Pretkalniņa. Vārdkopas analogi „Latviešu valodas sintaktiski marķētajā korpusā” / Analogue of subordinate phrase in Latvian Treebank
https://doi.org/10.22364/vnf.14.11 (156-173) [PDF]

Ilze Rūmniece. Neoloģija klasisko teorētisko tekstu tulkojumos latviešu valodā: Aristoteļa „Runas mākslas – rētorikas” glosārija materiāls / Neology in translations of classical theoretical texts into Latvian: The glossary material for Aristotle’s “Art of Speech – Rhetoric”
https://doi.org/10.22364/vnf.14.12 (174-188) [PDF]

Ilze Tālberga. Translating Latvian diminutive nouns into Estonian / Par latviešu lietvārdu deminutīvu tulkošanu igauņu valodā
https://doi.org/10.22364/vnf.14.13 (189-209) [PDF]

Izdošanas principi
Publishing principles