Valoda: nozīme un forma 11. Gramatika un valodas normēšana = Language: meaning and form 11. Grammar and language standardization: LU Humanitāro zinātņu fakultātes rakstu krājums; krājuma sastādītājas un redaktores Andra Kalnača, Ilze Lokmane. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020, 224 lpp.

ISSN 2255-9256
e-ISSN 2256-0602
ISBN 978-9934-18-626-4
https://doi.org/10.22364/vnf.11

Gramatika un valodas normēšana = Grammar and language standardization (PDF fails)


SATURS

Priekšvārdi

Ilze Auziņa, Kristīne Levāne-Petrova, Inga Kaija. Mērķhipotēžu izvirzīšana latviešu valodas apguvēju korpusā / Creating target hypotheses in a learner corpus of Latvian
Daiga Deksne. Verba priedēkļu izvēles problēmas (korpusa piemēru analīze) / Choosing the right prefix (analysis of corpus examples)
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Saulė Nikartaitė. The concept of Samogitianness in the Northern Samogitian dialect / Žemaitiskuma koncepts ziemeļu žemaišu dialektā 
Andra Kalnača. Uzrunas locījumi gramatikā un valodas praksē / Forms of address and case in grammar and language use
Alla Korolyova, Igor Korolyov. Standardization of the formulas of discursive practice farewell in the national cooperative communicative behaviour / Atvadīšanās diskursa prakses standartformulas nacionālajā kooperatīvās saziņas uzvedībā
Regīna Kvašīte. Latviešu un lietuviešu gramatikas termini: vārds, vārdšķira un to nosaukumi / Latvian and Lithuanian grammatical terms: word, part of speech and their names
Ilze Lokmane. Citrunas atspoguļojums valodā: sintaktiskais un pragmatiskais aspekts / Syntactic and pragmatic aspects of reported speech
Kitija Nagle. Vienskaitlinieku lietojums latviešu valodā un angļu valodas ietekme / The use of singularia tantum in Latvian and influence of English
Marija Nikolajeva. What is an image schema? Looking for an answer in Latvian and Mandarin Chinese / Kas ir tēlu shēma? Meklējot atbildi latviešu un ķīniešu valodā
Solveiga Sušinskienė, Jolanta Vaskelienė. On comparative study of deverbal nominalizations denoting process and result in Lithuanian and English / Lietuviešu un angļu valodas verbālo nominalizāciju sastatāmā analīze
Sanita Škapare. Ēdienkaršu valoda: ko un kā tās mums stāsta / The language of menus: what do they tell us and how do they do it
Guna Zvīgule. Semantikas noteikta sakārtotu komponentu secība latviešu valodā / Semantics and the order of coordinated components in Latvian

Izdošanas principi
Publishing principles