Valoda: nozīme un forma 10. Latvijas gramatiskā doma gadsimta gaitā = Language: Meaning and Form 10. A century of Latvian grammatical thought: LU Humanitāro zinātņu fakultātes rakstu krājums; krājuma sastādītājas un redaktores Andra Kalnača, Ilze Lokmane. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 238 lpp.

ISSN 2255-925
e-ISSN 2256-0602
ISBN 978-9934-18-493-2
https://doi.org/10.22364/vnf.10

Latvijas gramatiskā doma gadsimta gaitā = A century of Latvian grammatical thought (PDF fails)

 

SATURS

Priekšvārdi
Ina Druviete. Gramatikas pētījumi Latvijas simtgadei / Research on grammar for Latvia’s centenary
Gita Bērziņa, Brigita Cīrule. Klasisko valodu gramatika Rīgas izglītības vēsturē / Grammar of classical languages in educational history of Riga
Daiga Deksne. Priedēkļa aiz- nozīmju klasifikācija: no Jāņa Endzelīna atziņām līdz mūsdienām / Classification of prefix aiz- ‘away’ meanings: from Jānis Endzelīns approach to nowadays
Dens Dimiņš. Aspektualitāte un kustības izteikšana latviešu valodā / Aspectuality and motion expressions in Latvian
Giorgi Gogolashvili, Tamari Lomtadze. From the history of the Georgian grammatical thought / Ieskats gruzīnu gramatiskās domas vēsturē
Daiki Horiguči (Daiki Horiguchi). Verbu desemantizēšanās un konstrukcijas „ņemt/sēdēt un V” aspektuālās pazīmes / Desemantization of verbs and aspectual features of the construction “take/sit and V”
Andra Kalnača, Ilze Lokmane, Ilze Rūmniece. Nenoteiksmes predikāts latviešu valodā, tā latīņu un sengrieķu analogi un Kārļa Mīlenbaha „abzolūtais infinitīvs” / Infinitive predicate in Latvian, Latin and Classical Greek and Kārlis Mülenbachs’ “infinitivus absolutus”
Regīna Kvašīte. Latviešu un lietuviešu valodas atgriezeniskie darbības vārdi: terminoloģiskais aspekts / Reflexive verbs of the Latvian and Lithuanian languages: a terminological aspect
Linda Lauze. Pakārtojuma vārdu ka un kad lietojums mutvārdu tekstā / The use of conjunctive words ka ‘that’ and kad ‘when’ in the spoken text
Sanita Lazdiņa. “We don’t really have a preferred language”: a case study of language practices in the Latvian–Estonian border area (Valka and Valga twin-towns) / „Mums patiešām nav tādas prioritāras valodas”: valodas prakse Latvijas–Igaunijas pierobežā (dvīņu pilsētu Valkas un Valgas gadījuma izpēte)
Kristīne Levāne-Petrova. „Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss”, tā nozīme gramatikas pētījumos / The Balanced Corpus of Modern Latvian, its role in grammar studies
Agnė Lisauskaitė. Lithuanian academic vocabulary: a corpus-based study / Lietuviešu akadēmiskās valodas leksikas korpuslingvistiska izpēte
Emīlija Mežale. Norādāmo vietniekvārdu lietojums latviešu un somu presē / The usage of demonstrative pronouns in Latvian and Finnish press
Dzintra Paegle. Augusta Tenteļa pareizrakstības komisijas likumi un to atspulgi skolu mācību grāmatās un sabiedrībā / Spelling rules developed by the Spelling Commission of Augusts Tentelis and their reflection in books and the society
Laura Rituma, Baiba Saulīte, Gunta Nešpore-Bērzkalne. Latviešu valodas sintaktiski marķētā korpusa gramatikas modelis / The grammar model of Latvian Treebank
Mihals Škrabals (Michal Škrabal), Aiga Veckalne. Bērtin bēru valodiņu: par kādu latviešu valodas verbālu konstrukciju korpuslingvistikas skatījumā / Bērtin bēru valodiņu ‘My language flows like a river’: On one Latvian verbal construction from the perspective of corpus linguistics

VALODA: NOZĪME UN FORMA. Izdošanas principi
LANGUAGE: MEANING AND FORM. Publishing principles