Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 12, 2021, 64–73. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.12.05

Lexicogrammatical aspects in English for dentistry acquisition materials

Indra Karapetjana, Gunta Roziņa
Department of English Studies
Faculty of Humanities, University of Latvia
Visvalža iela 4a, Riga, LV-1050, Latvia

In the 21st century, globalization and massive migration have increased the global demand for effective transnational communication skills in English in the health care workplace and academic contexts, including dentistry. English for Dentistry falls under the umbrella of English for Specific Purposes (ESP): this refers to teaching and learning English as a foreign language in a particular domain. While the role of grammar acquisition in ESP courses is often understated in the key theoretical literature on ESP, this article highlights the importance of lexicogrammatical knowledge. Dentistry students and practitioners in Latvia highly value the accuracy in communication since the knowledge of various syntactic and morphological rules of grammar and their use in the dentistry-related context contribute to the accuracy required in the performance of different communicative tasks, for instance, asking for, explaining, and providing information, giving instructions. Besides, if dentists are unable, for example, to explain a diagnosis, agree on treatment options with the patient in a meaningfully accurate way, the dentist’s authority may be undermined, resulting in unsuccessful communication. The case study reports on the tasks employing lexicogrammatical strategies in the material “Dentistry and Language Integrated Learning”, which has been developed by the authors of this article working in close collaboration with individual academic staff at the the Faculty of Medicine of the University of Latvia. The material piloted amongst both dentistry practitioners and students suggests that the applied strategies of morphological derivation, for instance, recognizing and building new words by gaining control of affixation devices, can be considered as useful tools in the new lexeme meaning-making process in dentistry. As a result, this study has attempted to support the assumption that ESP and content and language integrated learning (or CLIL) are compatible and can be efficiently mastered in the professional discourse development process.

Keywords: English for Dentistry; lexicogrammatical aspects; derivational morphology.


Zobārstniecības jomā lietojamās angļu valodas apguves materiālu leksiski gramatiskais aspekts

Kopsavilkums
21. gadsimtā globalizācijas, masveida migrācijas un ar to saistīto valodu kontaktu ietekmē ir palielinājusies akadēmiskās angļu valodas loma, t. sk. veselības aprūpē. Vispārēju profesionālu nepieciešamību pēc angļu valodas akadēmiskajā kontekstā izjūt arī Latvijā zobārstniecības nozarē studējošie un strādājošie medicīnas darbinieki, kā arī mācību procesā iesaistītie mācībspēki. Īpašu vajadzību apliecināt kvalitatīvas starptautiskās saziņas angļu valodas iemaņas izjūt mācībspēki darbā ar ārvalstu studentiem. Zobārstniecības jomā izmantojamā angļu valoda ir attiecināma uz speciālā lietojuma angļu valodu (SLAV), par ko uzskatāma angļu valodas kā svešvalodas mācīšana un apguve noteiktā jomā. Nozīmīgākajos teorētiskajos darbos, kas saistīti ar SLAV, gramatikas apguves loma bieži vien nav bijusi pietiekami novērtēta, tāpēc par aktuālu šī raksta akcentu uzskatāma leksiski gramatisko zināšanu nozīme atbilstīgajā kontekstā. Zobārstniecības studenti un praktizējošie zobārsti Latvijā ir noteikuši augstas prasības precīzam valodas lietojumam, jo korekts gramatikas lietojums zobārstniecības kontekstā sekmē saziņas precizitāti, kas nepieciešama, piemēram, lūdzot sniegt vai skaidrojot informāciju, kā arī dodot norādījumus pacientu ārstēšanā. Turklāt, ja zobārsts, piemēram, nespēj pacientam izskaidrot diagnozi vai vienoties par ārstēšanas paņēmieniem pacientam saprotamā un precīzā veidā, pacienta uztverē var pazemināties zobārsta profesionālā autoritāte, tādējādi saziņa var izrādīties nesekmīga un turpmākā sadarbība var būt apdraudēta vai pat neiespējama. Šis raksts sniedz ieskatu uzdevumos, kuri ir attiecināmi uz leksiski gramatisko paņēmienu lietojumu un ir atspoguļoti mācību līdzeklī „Zobārstniecība un valodas integrēta apguve”. Sadarbojoties ar atsevišķiem Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes mācībspēkiem, šo mācību līdzekli ir izstrādājušas raksta autores. Mācību līdzeklis ir izmēģināts gan praktizējošu zobārstu, gan zobārstniecības studentu vidē SLAV apguves procesā. Mācību procesā iegūtie rezultāti liecina, ka izmantotie morfoloģiskie vārdu darināšanas paņēmieni var tikt uzskatīti par noderīgiem valodas līdzekļiem jaunu leksēmu nozīmju veidošanas procesā zobārstniecībā.

Atslēgvārdi: zobārstniecības jomā lietojamā angļu valoda; leksiski gramatiskais aspekts; vārddarināšana.
 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) / This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To contents