Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 12, 2021, 127–141. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.12.09

Ciešamās kārtas konstrukcijas „Skolēnu pārspriedumu korpusā”

Kristīne Levāne-Petrova
Mākslīgā intelekta laboratorija
Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija

Verba kārta un ar to saistītie jautājumi vienmēr ir bijis aktuāls gramatikas izpētes objekts, kas bijis daudzu valodnieku interešu lokā. Arī latviešu valodā verba kārta, jo īpaši ciešamā kārta, ir aplūkota dažādās latviešu valodas gramatikās, tai ir arī veltīts daudz atsevišķu pētījumu. Lai arī latviešu valodai ir daudz aprakstu un pētījumu par ciešamo kārtu un ciešamās kārtas formām, tomēr līdz šim latviešu valodas ciešamās kārtas veidi gandrīz nav aplūkoti. Tāpēc šajā rakstā tiks analizētas ciešamās kārtas konstrukcijas, to veidi un citi ar pasīvu saistīti aspekti „Skolēnu pārspriedumu korpusā”, proti, mazākumtautību skolu un latviešu valodas mācībvalodu vidusskolu skolēnu latviešu valodas eksāmena darbos. Pētījums tiks veikts ne tikai kvalitatīvā, bet arī kvantitatīvā aspektā.
Raksta pirmajā daļā īsi aplūkota ciešamā kārta latviešu valodā. Raksta otrajā daļā analizētas dinamiskā pasīva konstrukcijas specializētajā korpusā, bet raksta trešajā daļā analizētas statiskā pasīva konstrukcijas specializētajā korpusā. Gan dinamiskā, gan statiskā pasīva analīzē aplūkota pasīva formu izplatība, pasīva veidi, vārdu secība pasīva konstrukcijās, pasīva konstrukcijas un darītājs.

Atslēgvārdi: valodas korpuss; ciešamā kārta; dinamiskais pasīvs; statiskais pasīvs; darītājs; teikuma priekšmets; tēma; rēma.

Pētījums sagatavots Valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002) apakšprojektā „Latviešu valodas apguve” sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā „Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums” (Nr. lzp-2018/1-0527).


Passive constructions in the “Corpus of Students’ Essays”

Summary
The category of voice and especially the passive voice is always a topic of great interest among the researchers of various persuasions. Latvian is not an exception. Thus far, the category of voice, the passive voice and the related phenomena have been described in different Latvian grammars, many aspects of the voice have also been analysed by different researchers in the individual studies. Although the Latvian language has many descriptions and studies on the passive voice, the types of the passive of the Latvian language have not been examined until now. Therefore, this paper will analyse the passive constructions, types of passive and related aspects of the passive voice in the “Corpus of Students’ Essays”. This is a specialized corpus that contains 468 students’ essays from the 12th grade Latvian language exam (http://nosketch.korpuss.lv/#dashboard?corpname=vidusskolu_diktati).
The first part of the article deals with the brief description of the passive voice in Latvian: the types of passive constructions, an agent, the formation of passive voice constructions, and other phenomena related to the passive voice. The second part of the article analyses the dynamic passive constructions, while the third part of the article scrutinises the stative passive constructions in the specialized corpus. Both dynamic and stative passive analysis considers the distribution of passive forms, passive types, word order in passive constructions, passive constructions and the agent. 
This work has received financial support from the Latvian Council of Science under the grant agreement No. lzp-2018/1-0527 (“Development of Learner Corpus of Latvian: methods, tools and applications”) in synergy with the Latvian State Research Programme “Latvian Language”, agreement No. VPP-IZM-2018/2-0002 (subproject “Acquisition of Latvian Language”).

Keywords: voice; passive voice; dynamic passive; stative passive; theme; rheme; subject; specialized corpus.
 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) / This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To contents