Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 12, 2021, 93–111. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.12.07

Gramatikas mācību satura variācijas pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018)

Diāna Laiveniece, Linda Lauze
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Liepājas Universitāte
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV-3401, Latvija

Apskatītajā laika posmā (1992–2018) ir izstrādāti trīs pamatizglītības standarti ar atšķirīgu latviešu valodas mācību saturu. Pētījuma mērķis ir analizēt gramatikas jautājumu īpatsvaru šajos dokumentos, lai izvērtētu gramatikas mācību satura atbilstību plānotajiem mācību rezultātiem, ko izsaka mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi. Šim nolūkam veikta dokumentu deskriptīvā analīze, latviešu valodas standartu teksta ekscerpēšana, gramatikas mācību satura salīdzināmā analīze un tiešie novērojumi.
Raksts sastāv no trijām daļām. Vispirms ir raksturota gramatikas jēdziena izpratne. Tad ir sniegts pārskats par latviešu valodas pamatizglītības standartu izstrādi. Trešajā daļā ir analizēts gramatikas saturs un tā nozīme valodas kompetences veidošanā. Latviešu valodas skolotājiem ir svarīgi izprast, ko no dzimtās valodas gramatikas bērns izmanto neapzināti, bet kas jāapgūst apzināti.
Var secināt, ka gramatikas jautājumu īpatsvars latviešu valodas mācību saturā, pavirši skatoties, ir samazinājies, jo ir mainīti akcenti, salīdzinot ar 1992. gada dokumentu, kur astoņu tēmu satura izklāstā vairāk nekā puse ir veltīta gramatikas jautājumiem. 2004. gada standartā svarīga ir komunikatīvā kompetence, bet 2018. gada standartā – valodas lietojuma pragmatiskais aspekts, teksts un valodas jaunrade. Mūsdienu lingvodidaktikā gramatikas apguve notiek saistībā ar noteiktu kontekstu – runas situāciju, tekstu –, nevis izolēti, kā tas lielā mērā ir bijis latviešu kā dzimtās valodas apguves līdzšinējā praksē. Valodas izmantojums nav iedomājams bez lingvistiskās kompetences, kuras pamatu veido gramatika.

Atslēgvārdi: latviešu valoda; gramatika; pamatizglītības standarts; latviešu valodas mācību saturs; morfoloģija; sintakse.


Variations of grammar learning content at elementary school: Analysis of Latvian Language Standards (1992–2018)

Summary
Three basic education standards with different content of the Latvian language have been developed in Latvia between 1992 and 2018. The aim of the research is to analyse the proportion of grammar issues in these documents to evaluate the compliance of grammar learning content with learning outcomes. The following research methods have been used – descriptive analysis of documents, the excerpting of the text of Latvian language standards, comparative analysis of grammar learning content, and direct observations. 
The paper consists of three parts. First, the understanding of the concept of grammar is described. Then an overview of the development of Latvian language basic education standards is given. The third part analyses the content of grammar and its role in the development of language competence. It is important for Latvian language teachers to understand what the child uses unconsciously from the grammar of the mother tongue, and what must be learned consciously.
It can be concluded that the proportion of grammar issues in the content of Latvian language teaching has decreased compared to the 1992 document, where more than half of the content of the eight themes is devoted to grammar issues because accents have been changed. The 2004 standard has an important communicative competence, the 2018 standard – the pragmatic aspect of language use and language creativity. In modern linguodidactics, grammar learning takes place in a definite context – speech situation, text – rather than in isolation, as has been the practice of learning Latvian as a mother tongue for more than a century (mainly in the 20th century), when text was only a means of identifying grammatical structures. The use of language is inconceivable without language competence based on grammar.

Keywords: Latvian language; grammar; basic education standard; Latvian learning content; morphology; syntax.

 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) / This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To contents