Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 12, 2021, 31–42. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.12.02

Priedēkļa pār- nozīmju hierarhijas atspoguļojums radiālajā nozīmju modelī

Daiga Deksne
Latvistikas un baltistikas nodaļa
Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga LV-1050, Latvija

Prefiksācija ir produktīvs verbu atvasināšanas veids latviešu valodā. Nozīmju klāsts, ko priedēklis var piešķirt dažādiem verbiem, ir ļoti plašs. Parasti priedēklis verbam piešķir telpiskas, temporālas vai kvantitatīvas dabas nozīmi. Tradicionāli latviešu valodniecībā priedēkļu nozīmes tiek uzrādītas saraksta veidā, sniedzot dažus priedēkļverbu piemērus. Šajā pētījumā pirmo reizi latviešu valodniecībā priedēkļa pār- nozīmes tiek atspoguļotas radiālajā nozīmju modelī, kas uzskatāmi parāda priedēkļa nozīmju hierarhiju un kopīgās un atšķirīgās nozīmju īpašības. Nozīmju modelis veidots, analizējot 396 no korpusiem lvTenTen14, LVK2018 un Saeima ekscerpētus priedēkļverbus ar priedēkli pār-. Modelī iekļautas 13 nozīmes. Lai gan prototipiskā priedēkļa pār- nozīme ir virzība telpā pāri kādam objektam, korpusā visvairāk ir tādu priedēkļverbu, kuriem priedēklis pār- piešķir atkārtotas darbības nozīmi.

Atslēgvārdi: verbs; vārddarināšana; priedēklis; prefiksācija; priedēkļu polisēmija.

Raksts izstrādāts Valsts pētījumu programmas projektā „Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002).


Hierarchy of prefix pār- meanings in the radial meaning model

Summary
Prefixation is a productive technique of verb derivation in Latvian. The range of meanings that prefix can assign to different verbs is very wide. Usually, the meanings of prefixes are of spatial, temporal, or quantitative nature. Traditionally in Latvian linguistics, the meanings of prefixes are presented in the form of a list, giving some examples of prefixed verbs. In this study, prefix meanings are reflected in the radial meaning model, which clearly shows the hierarchy of prefix meanings, common and different properties of meanings. Until now, the classification of the meanings of verbal prefixes in the Latvian linguistics has not been addressed in this way. The concept of radial category is widely used in cognitive linguistics (Lakoff 1987, 65). The radial meaning model for the prefix pār- was created by analysing 396 prefixed verbs excerpted from lvTenTen14, LVK2018 and the Saeima corpus. The model includes 13 meanings. Although the prototypical meaning of the prefix pār- is movement over some object, the largest group of the pār- prefixed verbs have the meaning of repeated action.

Keywords: verb; word-formation; prefix; prefixation; polysemy of prefixes.

 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) / This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To contents