Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 12, 2021, 112–126. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.12.08

Rīgas neolatīniskie teksti latīņu valodas apguvē: Bazilija Plīnija „Encomium Rigae” jeb Rīgas antoloģiju gaidot

Mārtiņš Laizāns
Humanitāro zinātņu fakultāte
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga, LV-1050

Rakstā aplūkots pašreizējais stāvoklis neolatīniskās kultūras un literatūras apguvē. Lielākoties uzmanība pievērsta tieši neolatīniskajai literatūrai, t. i., pieejamajām mācību grāmatām un citiem valodas un kultūras apguves līdzekļiem. Būtiskākie un jaunākie no tiem rakstā īsi aprakstīti un savstarpēji salīdzināti. Tā kā neolatinitāte kā parādība bija Eiropu visaptveroša no 14. līdz pat 19. gs. sākumam (formāli neolatinitāte turpinās pat līdz mūsdienām), tad arī kādreizējā Livonijas galvaspilsētā Rīgā tika sacerēti un izdoti teksti, kas sarakstīti latīņu valodā. Dzejnieks un ārsts Bazilijs Plīnijs, kas uzskatāms par vienu no Rīgas humānistiem, ir sacerējis vairākus slavinājuma un didaktiskās dzejas darbus. Pats zināmākais no tiem – „Slavas dziesma Rīgai” (1595) – ir ticis izmantots arī neolatīniskās literatūras apmācībā, kas, ņemot vērā Rīgas humānistu tekstu mazzināmību, mazpieejamību un mazpētītību, uzskatāms par eksotiskas ekstravagances gadījumu. Tādējādi rakstā aplūkots un analizēts arī vācu skolotāja Mihaēla Fellera veidotais metodiskais materiāls, kurā iekļauts minētais Plīnija teksts.

Atslēgvārdi: antoloģija; Bazilijs Plīnijs; „Encomium Rigae”; neolatinitāte; Rīgas humānisms; latīņu valodas didaktika.

Raksts tapis Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektā „Riga Literata: Rīgas humānistu neolatīniskais mantojums Eiropas „Respublica Litteraria” ietvarā” (Nr. lzp-2019/1-0259).

Rakstu nebūtu iespējams izveidot bez Ludviga Bolcmaņa neolatīnisko pētījumu institūta (Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies) resursiem un atbalsta, it sevišķi Floriana Šafenrāta (Florian Schaffenrath) sniegtās iespējas šī raksta autoram būt institūta viespētniekam 2020. gadā. Īpaša pateicība par palīdzību raksta tapšanā institūta pētniekiem Simonam Smetsam (Simon Smets) un Gāboram Almāši (Gábor Almási).


Neo-Latin texts of Riga in the teaching of Latin: “Encomium Rigae” by Basilius Plinius or waiting for Anthologia Rigensis

Summary
This article takes a look at the available teaching resources of Neo-Latin culture and literature. The main focus is the Neo-Latin literature, i.e., the textbooks in circulation that are used in classrooms. Other resources for the teaching of Neo-Latin literature have likewise been taken into consideration. The most essential and the most recent ones of these resources has been described and compared in the article. As Neo-Latinity was a phenomenon that at least linguistically united Europe from the 14th century to the beginning of the 19th century, texts were composed and published in Latin also in the former capital of Livonia – Riga. The poet and physician Basilius Plinius, which can be regarded as one of the Riga humanists, produced several works of panegyric and didactic poetry. The most well-known of these works – “Encomium Rigae” (1595) – has been used as a source in the creation of a teaching material of Neo-Latin literature. Due to the virtual obscurity, inaccessibility and lack of research dedicated to the texts by Riga humanists, this particular case can be deemed an extravagant exception. Thus, the article considers this case – the teaching material produced by the German teacher Michael Feller – and seeks to analyse how the text by Plinius has been employed as a means for teaching Neo-Latin culture and literature.

Keywords: anthology; Basilius Plinius; “Encomium Rigae”; Neo-Latin; Riga humanism; teaching Latin.

 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) / This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To contents