Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 12, 2021, 208–226. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.12.14

Bērtin berot valodiņu: par kādu citu latviešu valodas verbālu konstrukciju korpuslingvistikas skatījumā

Mihals Škrabals (Michal Škrabal)
Čehu Nacionālā korpusa institūts
Filozofijas fakultāte, Kārļa Universitāte
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 110 00, Čehija

Aiga Veckalne
Tulkošanas studiju fakultāte
Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601

Rakstā aplūkota verbāla latviešu valodas konstrukcija, ko veido darbības vārds un apstākļa vārds pirms tā, turklāt šis adverbs ir atvasināts no tā paša verba, izmantojot piedēkli -us-/-šus-. Šo arhaisko darinājumu, kas tipisks latviešu tautasdziesmām, lieto arī mūsdienu latviešu valodā, kaut gan ievērojami retāk. Rakstā formulēti dažādi pētījuma jautājumi, arī tādi, kas pārsniedz latviešu valodas robežas – proti, kā šādu konstrukciju tulkot citās valodās. Minētā konstrukcija meklēta pieejamos latviešu valodas korpusos (galvenokārt LVK2018, lvTenTen14, InterCorp lv v13), un iegūtie lietojumi salīdzināti ar aprakstu pašreizējos latviešu valodas avotos – gan gramatikās, gan vārdnīcās. Novirzes no normas šajā rakstā aplūkotas deskriptīvi, resp., nevis kā kļūdas, bet gan kā runātāja vēlme panākt īpašu saziņas mērķi, kā arī šīs valodas parādības radoša attīstība mūsdienās. Raksts ir papildināts ar diviem pielikumiem: alfabētiskiem analizēto lemmu sarakstiem kopā ar to biežumu un nelielu fragmentu no iteratīvu konstrukciju datubāzes.

Atslēgvārdi: korpuslingvistika; paralēlie korpusi; deverbālie adverbi; iteratīvas konstrukcijas; frazēmas; latviešu valoda; čehu valoda; CQL vaicājums.

Šis raksts sagatavots ar projekta „Radošums un pielāgošanās spēja kā priekšnosacījums Eiropas panākumiem savstarpēji saistītajā pasaulē” atbalstu („Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World”, Nr. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734), ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Paldies par vērtīgajiem komentāriem un ieteikumiem Dr. Pavelam Štollam (Pavel Štoll), Lubomīram Duroškam (Lubomír Ďuroška) un abiem raksta recenzentiem.

 

Bērtin berot valodiņu ‘Our language flows like a river’: On another Latvian reduplicative verbal construction from the perspective of corpus linguistics 

Summary
In our paper we describe a specific, Latvian two-word construction consisting of a verb preceded by an adverb derived from the same verb by the suffix -us-/-šus- (e.g., bēgšus bēgt ‘run for one’s life’). We are interested in how a given language element, apparently archaic and typical of Latvian folk songs (dainas), is used in today’s language. We search for the construction in the available Latvian corpora (chiefly LVK2018, lvTenTen14 and InterCorp lv v13) and compare the resulting occurrences with a description in the current Latvian linguistic sources: both grammars and dictionaries. Deviations from the norm are treated descriptively in this article, as the speakers’ aim is to achieve a communication goal rather than their mistakes, as well as the creative development of this construction up to the present. The article is supplemented with an appendix: alphabetic lists of analysed lemmas along with their frequency and the fragment from the database of reduplicative constructions.

Keywords: corpus linguistics; parallel corpora; deverbal adverbs; reduplicative constructions; phrasemes; Latvian language; Czech language; CQL query.

 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) / This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To contents