Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 12, 2021, 43–54. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.12.03

Verbal aspect in the acquisition of Latvian as a foreign language

Daiki Horiguchi
Kyoto University
606-8501 Kyoto-fu, Kyoto-shi, Sakyo-ku, Yoshida-Honmachi

The article addresses verbal aspect in the acquisition of Latvian as a foreign language. Latvian textbooks both in Latvian and in other languages, as well as Japanese learners’ writings are analysed to explore this topic. The main issue is the use of verbs expressing the aspectual opposition perfective / imperfective, as well as the opposition inchoative / stative, and other Aktionsart prefixed verbs. Verbal aspect in Latvian is an implicit category. It is one of the few categories described in Latvian grammars but less frequently addressed in the textbooks of Latvian as a foreign language. The analysis shows that in the initial stage learners may use mostly imperfective non-prefixed verbs when denoting habitual situations in the present tense. The necessity of perfective prefixed verbs arises in the preterit, when learners describe a concrete, single situation that has taken place in the past. Without knowing the notion of aspectual opposition and corresponding perfective prefixed verbs, learners often use imperfective verbs. A similar situation is observed for the inchoative prefixed verbs, which learners replace with the imperfective stative verbs that they have already acquired. The use of other Aktionsart prefixed verbs seems difficult for learners and requires a higher, “native-like” level of proficiency.

Keywords: aspect; perfective; imperfective; stative; inchoative; prefix.


Verba aspekts latviešu valodas kā svešvalodas apguvē

Kopsavilkums 
Raksta mērķis ir apskatīt verba aspektu un ar to saistītus jautājumus, kas rodas latviešu valodas kā svešvalodas apguvē. Rakstā tiek analizēti latviešu valodas mācīblīdzekļi latviešu un citās valodās, kā arī apguvēju veidotie teksti. Galvenā uzmanība pievērsta verbu lietojumam aspekta opozīcijās perfektīvs / imperfektīvs un inhoatīvs / statīvs, kā arī citu akcionsarta nozīmju sakarā.
Verba aspekts latviešu valodā ir implicīta kategorija. Tā ir viena no retajām kategorijām, kas tiek aprakstīta gramatikās, bet maz tiek skarta latviešu valodas kā svešvalodas mācīblīdzekļos. Analīze atklāj, ka apguves sākumposmā apguvēji iztiek bez priedēkļverbiem, bieži izsakoties par ierastām situācijām tagadnē. Nepieciešamība pēc perfektīvā priedēkļverba rodas, kad apguvēji apraksta vienreiz notikušu konkrētu situāciju pagātnē. Vēl nezinot aspekta opozīcijas jēdzienu un attiecīgu perfektīvo priedēkļverbu, apguvēji bieži lieto imperfektīvos pamatverbus. Līdzīga situācija ir vērojama inhoatīvajiem priedēkļverbiem. Tos apguvējiem nākas aizstāt ar imperfektīvajiem pamatverbiem, ko viņi jau ir apguvuši. Citu aspektuālu priedēkļverbu lietojums apguvējiem šķiet grūtāks, un tam nepieciešamas augstākas valodas iemaņas.

Atslēgvārdi: aspekts; perfektīvs; imperfektīvs; statīvs; inhoatīvs; priedēklis.

 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) / This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To contents