LU Raksti 817. sējums. Izglītības vadība

PDF fails

Saturs/Contents

Signe Briķe
Mācību spēku līderības ietekme uz pieaugušo mācīšanos
The Influence of Teachers’ Leadership on Adult Learning 

Sibel Burçer
The Problems in the Management of Mobility of Turkish Students Studying in Latvia
Problēmas Latvijā studējošo turku studentu mobilitātes vadībā 

Sanda Domule
Karjeras atbalsts cilvēkiem vecumā no 50 gadiem
Career Guidance for People Aged “50+”

Juris Dzelme
Izglītība un ideoloģija
Education and Ideology

Juris Dzelme
Pedagoģijas un reliģijas attiecību problēmas
Problems of Relations Between Pedagogy and Religion 

Indars Kraģis
Radošums un mācību vide: definējošie un saistošie faktori
Creativity and Learning Environment: Defining and Connecting Factors

Yan Lu
Investigation of Learning Motivation and Motivating Strategies in Less Commonly Taught European Languages Teaching Context in China
Pētījums par mazāk izplatītu Eiropas valodu mācīšanās motivāciju un motivējošām stratēģijām Ķīnas izglītības kontekstā

Zanda Medne
Vidusskolēnu starpkultūru kompetences veidošanās skolu partnerības projektos
Development of Secondary School Students’ Intercultural Competence Through School Partnership Projects

Antra Roskoša, Diāna Rūpniece
Policy of Multilingualism at a Higher Education Institution of Latvia in Context of Globalization
Daudzvalodības politika Latvijas augstskolā globalizācijas kontekstā 

Dita Štefenhagena, Voldemārs Bariss
Kvalitātes vadība – uz rezultātu orientēta pieeja augstskolu vadīšanā
Quality Management as Result-Oriented Approach to Management of Higher Education Institutions

Grieta Tentere
Profesionālās izglītības un darba tirgus pieprasījuma mijiedarbība
Interaction of Vocational Education and Labour Market Demand