LU Raksti 817. sējums. Izglītības vadība

PDF fails

Saturs/Contents

Signe Briķe

Mācību spēku līderības ietekme uz pieaugušo mācīšanos

The Influence of Teachers’ Leadership on Adult Learning 

Sibel Burçer

The Problems in the Management of Mobility of Turkish Students Studying in Latvia

Problēmas Latvijā studējošo turku studentu mobilitātes vadībā 

Sanda Domule

Karjeras atbalsts cilvēkiem vecumā no 50 gadiem

Career Guidance for People Aged “50+”

Juris Dzelme

Izglītība un ideoloģija

Education and Ideology

Juris Dzelme

Pedagoģijas un reliģijas attiecību problēmas

Problems of Relations Between Pedagogy and Religion 

Indars Kraģis

Radošums un mācību vide: definējošie un saistošie faktori

Creativity and Learning Environment: Defining and Connecting Factors

Yan Lu

Investigation of Learning Motivation and Motivating Strategies in Less
Commonly Taught European Languages Teaching Context in China

Pētījums par mazāk izplatītu Eiropas valodu mācīšanās motivāciju
un motivējošām stratēģijām Ķīnas izglītības kontekstā

Zanda Medne

Vidusskolēnu starpkultūru kompetences veidošanās skolu partnerības projektos

Development of Secondary School Students’ Intercultural Competence Through
School Partnership Projects

Antra Roskoša, Diāna Rūpniece

Policy of Multilingualism at a Higher Education Institution of Latvia in Context
of Globalization

Daudzvalodības politika Latvijas augstskolā globalizācijas kontekstā 

Dita Štefenhagena, Voldemārs Bariss

Kvalitātes vadība – uz rezultātu orientēta pieeja augstskolu vadīšanā

Quality Management as Result-Oriented Approach to Management
of Higher Education Institutions

Grieta Tentere

Profesionālās izglītības un darba tirgus pieprasījuma mijiedarbība

Interaction of Vocational Education and Labour Market Demand