LU Raksti 817. sējums. Izglītības vadība

PDF fails Saturs/Contents Signe Briķe Mācību spēku līderības ietekme uz pieaugušo mācīšanos The Influence of Teachers’ Leadership on Adult Learning  Sibel Burçer The Problems in the Management of Mobility of Turkish Students Studying in Latvia Problēmas Latvijā studējošo turku studentu mobilitātes vadībā  Sanda Domule Karjeras atbalsts cilvēkiem vecumā no 50 gadiem Career Guidance for People Aged “50+” Juris Dzelme Izglītība un ideoloģija Education and Ideology Juris Dzelme Pedagoģijas un reliģijas attiecību problēmas Problems of Relations Between Pedagogy and Religion  Indars Kraģis Radošums un mācību vide: definējošie un saistošie faktori Creativity and Learning Environment: Defining and Connecting Factors Yan Lu Investigation of Learning Motivation and Motivating Strategies in Less
Commonly Taught European Languages Teaching Context in China
Pētījums par mazāk izplatītu Eiropas valodu mācīšanās motivāciju
un motivējošām stratēģijām Ķīnas izglītības kontekstā
Zanda Medne Vidusskolēnu starpkultūru kompetences veidošanās skolu partnerības projektos Development of Secondary School Students’ Intercultural Competence Through
School Partnership Projects
Antra Roskoša, Diāna Rūpniece Policy of Multilingualism at a Higher Education Institution of Latvia in Context
of Globalization
Daudzvalodības politika Latvijas augstskolā globalizācijas kontekstā  Dita Štefenhagena, Voldemārs Bariss Kvalitātes vadība – uz rezultātu orientēta pieeja augstskolu vadīšanā Quality Management as Result-Oriented Approach to Management
of Higher Education Institutions
Grieta Tentere Profesionālās izglītības un darba tirgus pieprasījuma mijiedarbība Interaction of Vocational Education and Labour Market Demand