“Latvijas Universitātes Raksti” (turpmāk  – LU Raksti) ir recenzējams sērijveida zinātnisks izdevums ar vienotu ISSN numuru. LU Raksti publicē akadēmisko sabiedrību interesējošus oriģinālu teorētisko vai lietišķo pētījumu rezultātus, apskata rakstus, problēmrakstus, īsus zinātniskos ziņojumus, kā arī informāciju par akadēmiskās dzīves jaunumiem. Nosaukums latviešu valodā: “Latvijas Universitātes Raksti”, latīņu valodā: “Acta Universitatis Latviensis”. LU Rakstus izdod pa atsevišķām sērijām ar noteiktu sērijas nosaukumu, saglabājot vienotu klajā nākšanas numerāciju. Par katra konkrētā LU Rakstu sējuma zinātnisko kvalitāti atbild tās galvenais redaktors. LU Rakstu sērijas redkolēģija ir pastāvīgi funkcionējoša institūcija, kuru ievēl atbilstīgās fakultātes (institūta) dome pēc fakultātes dekāna, LU profesora, nozares profesoru padomes, doktorantūras padomes vai promocijas padomes ierosinājuma. Redkolēģijas galvenais pienākums ir veidot konkrētās LU Rakstu sērijas publicēšanas politiku un nodrošināt tās zinātnisko kvalitāti, veicot iesniegto manuskriptu kvalificētu ekspertīzi. Katra LU Rakstu sērijas redkolēģija nosaka savu darba kārtību un prasības publikācijām atbilstoši šajos noteikumos aprakstītajiem principiem. Noteikumus par sērijas redkolēģijas darbu izstrādā Redkolēģija un apstiprina atbilstošās fakultātes (institūta) dome.

ISSN 1407-2157

 

LU Raksti

Sērijas numurs / Volume

Nosaukums / Title

Valoda / Language

Lpp. / P.

2022. gads

LU Raksti  Nr. 818

Zinātņu vēsture un muzeoloģija
History of Sciences and Museology
LV, EN 248

2020. gads

LU Raksti  Nr. 819

Orientālistika
Oriental Studies
LV, EN 182

2018. gads

LU Raksti  Nr. 817

Izglītības vadība
Education Management
LV, EN 128

LU Raksti Nr. 816

Pedagoģija un skolotāju izglītība
Pedagogy and Teacher's Education
LV, EN, DE, FR 218

2017. gads

LU Raksti Nr. 815 Zinātņu vēsture un muzejniecība
History of Sciences and Museology
LV, EN 268

2016. gads

LU Raksti Nr. 814 Zinātņu vēsture un muzejniecība
History of Sciences and Museology
LV, EN 176
LU Raksti Nr. 813

Orientālistika
Oriental Studies

LV, EN 136
LU Raksti Nr. 812 Medicīna
Medicine
LV, EN 124
LU Raksti Nr. 811 Pedagoģija un skolotāju izglītība
Pedagogy and Teacher's Education
LV, EN 224
LU Raksti Nr. 810 Psiholoģija
Psychology
LV, EN  
2015. gads
LU Raksti Nr. 809 Zinātņu vēsture un muzejniecība
History of Sciences and Museology
LV, EN 200
LU Raksti Nr. 808 Socioloģija
Sociology
LV, EN 114
LU Raksti Nr. 807

Izglītības vadība
Education Management

LV, EN 112
LU Raksti Nr. 806

Medicīna
Medicine

LV 124

2014. gads

LU Raksti Nr. 804

Filosofija. Cilvēks un patība – aktualitātes un perspektīvas
Philosophy. Man and the Self – Current Issues and Perspectives

LV, EN 96
LU Raksti Nr. 803

Orientālistika
Oriental Studies

LV, EN 180
LU Raksti Nr. 802

Pedagoģija un skolotāju izglītība
Pedagogy and Teacher's Education

LV, EN 220
LU Raksti Nr. 801 Psiholoģija
Psychology
LV, EN 160
LU Raksti Nr. 800 Zinātņu vēsture un muzejniecība
History of Sciences and Museology
LV, EN 204
LU Raksti Nr. 799 Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. «LITERATŪRA un LIKUMS»: Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā. 
Literature, Folklore, Arts. «LITERATURE and LAW»: Culture and Literature of the Scandinavian Nations in International and Interdisciplinary Perspective / «LITTERATUR och LAG»: Skandinavisk kultur och litteratur i ett internationellt och tvärvetenskapligt perspektiv.
DA, FI, NB, SV,EN 240
LU Raksti Nr. 798 Medicīna
Medicine
   
LU Raksti Nr. 796 Zemes un vides zinātnes
Earth and Environmental Sciences
   
LU Raksti Nr. 795 Pedagoģija un skolotāju izglītība
Pedagogy and Teacher's Education
LV, EN 160
2013. gads
LU Raksti Nr. 794 Filosofija
Philosophy
LV, EN, DE 156

LU Raksti Nr. 793

Orientālistika. Starp Austrumiem un Rietumiem
Oriental Studies. Between East and West

EN, LV

240

LU Raksti Nr. 792

Izglītības vadība
Education Management

LV

144

LU Raksti Nr. 791

Zemes un vides zinātnes
Earth and Environmental Sciences

 LV

124

LU Raksti Nr. 790

Pedagoģija un skolotāju izglītība
Pedagogy and Teacher's Education

LV, EN

220

2012. gads

LU Raksti Nr. 789

Zemes un vides zinātnes
Earth and Environmental Sciences

LV

144

LU Raksti Nr. 788

Medicīna
Medicine

LV, EN

164

LU Raksti Nr. 787

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas
Computer Science and Information Technologies

Turpmāk šīs tematikas zinātniskie darbi tiks publicēti starptautiskā žurnālā Baltic Journal of Modern Computing

In the future scholary papers on these topics will be published in the international journal Baltic Journal of Modern Computing

EN

180

LU Raksti Nr. 786

Psiholoģija
Psychology

LV

 156

LU Raksti Nr. 785

Zemes un vides zinātnes
Earth and Environmental Sciences

LV

136

LU Raksti Nr. 784

Filosofija
Philosophy

LV

112

LU Raksti Nr. 783

Zemes un vides zinātnes
Earth and Environmental Sciences

LV, EN

76

LU Raksti Nr. 782

Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Okazionālā poēzija: veltījums kultūras tekstos
Окказиональная поэзия: Послание в текстах культуры
Literature, Folklore, Arts. Occasional Poetry: an Epistle in the Texts of Culture

RU

96

LU Raksti Nr. 781

Pedagoģija un skolotāju izglītība
Pedagogy and Teacher's Education

LV

232

LU Raksti Nr. 780

Zinātņu vēsture un muzejniecība
History of Sciences and Museology

LV, EN

344

LU Raksti Nr. 779

Orientālistika
Oriental Sciences

LV, EN, DE, RU

188

2011. gads

LU Raksti Nr. 778

Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība
Chemistry. Science Education

EN

272

LU Raksti Nr. 777

Filozofija
Philosophy

LV

184

LU Raksti Nr. 776

Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Letonika starpkultūru kontekstā
Literature, Folklore, Arts. Latvian Studies in Intercultural Context

LV

176

LU Raksti Nr. 774

Psiholoģija
Psychology

LV

96

LU Raksti Nr. 773

Medicīna
Medicine

LV, EN

236

LU Raksti Nr. 772

Valodniecība. Slāvistika
Linguistics

RU, DE, EN

156

LU Raksti Nr. 771

Ekonomika. Vadības zinātne
Economics. Business Administration

LV, EN

672

LU Raksti Nr. 770

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas
Computer Science and Information Technologies

EN

124

LU Raksti Nr. 769

Socioloģija
Sociology

LV

132

LU Raksti Nr. 768

Psiholoģija
Psychology

LV

246

LU Raksti Nr. 767

Zemes un vides zinātnes
Earth and Environmental Sciences

LV, EN

144

LU Raksti Nr. 766

Ekonomika. Vadības zinātne
Economics. Business Administration

LV, EN

270

LU Raksti Nr. 765

Filosofija
Philosophy

LV, EN

112

LU Raksti Nr. 764

Vēsture
History

LV

192

LU Raksti Nr. 763

Zinātņu vēsture un muzejniecība
History of Sciences and Museology

LV

232

LU Raksti Nr. 762

Zemes un vides zinātnes
Earth and Environmental Sciences

LV, EN

240

2010. gads

LU Raksti Nr. 759

Pedagoģija un skolotāju izglītība
Pedagogy and Teacher's Education

LV

180

 

LU žurnāls. Juridiskā zinātne, Nr.1
Journal of the University of Latvia. Law, No.1

LV

208

LU Raksti Nr. 758

Ekonomika. Vadības zinātne
Economics. Business Administration

LV, EN

536

LU Raksti Nr. 757

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas
Computer Science and Information Technologies. Databases and Information Systems. Doctoral Consortium

EN

96

LU Raksti Nr. 756

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas
Computer Science and Information Technologies

EN

248

LU Raksti Nr. 755

Medicīna
Medicine

LV, EN

156

LU Raksti Nr. 754

Ekonomika un vadības zinātne
Economics and Management

LV

376

2009. gads

LU Raksti Nr. 753

Bioloģija
Biology

Turpmāk šīs tematikas zinātniskie darbi publicēti starptautiskā žurnālā "Environmental and Experimental Biology"

In the future scholary papers on these topics will be published in the international journal "Environmental and Experimental Biology"

EN

140

LU Raksti Nr. 752

Zemes un vides zinātnes
Earth and Environment Sciences

LV, EN

308

LU Raksti Nr. 751

Datorzinātnes
Computer Sciences

EN

102

LU Raksti Nr. 750

Medicīna un farmācija
Medicine and pharmaceutics

LV, EN

316

LU Raksti Nr. 749

Izglītības vadība
Education Management

LV, EN

168

LU Raksti Nr. 748

Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Latviešu literatūra un reliģija
Literature, Folklore, Arts. Latvian Literature and Religion

LV, RU,

216

LU Raksti Nr. 747

Pedagoģija un skolotāju izglītība
Pedagogy and Teacher's Education

LV, EN

306

LU Raksti Nr. 746

Valodniecība. Somugristika
Linguistics. Finno-Ugristics

LV

140

2008. gads

LU Raksti Nr. 745

Bioloģija
Biology

EN

208

LU Raksti Nr. 744

Ekonomika un vadības zinātne
Economics and Management

LV, EN

372

LU Raksti Nr. 743

Ekonomika. Vadības zinātne 
Economics. Business Administration

LV, EN

416

LU Raksti Nr. 742

Psiholoģija
Psychology

LV

96

LU Raksti Nr. 741

Pedagoģija un skolotāju izglītība
Pedagogy and Teacher's Education

LV, EN, DE, RU

244

LU Raksti Nr. 740

Juridiskā zinātne
Law

LV, DE

136

LU Raksti Nr. 739

Filosofija
Philosophy

LV, EN, DE

252

LU Raksti Nr. 738

Zinātņu vēsture un muzejniecība
History of Sciences and Museology

LV

232

LU Raksti Nr. 737

Ekonomika VII
Economics VII

LV, EN, RU

440

LU Raksti Nr. 736

Socioloģija. Socioloģijai Latvijā – 40
Sociology. Sociology in Latvia – 40th Anniversary

LV

196

LU Raksti Nr. 735

Medicīna
Medicine

LV, EN,

185

LU Raksti Nr. 734

Literatūrzinātne, folkloristika, māksla
Literature, Folklore, Arts

 

102

LU Raksti Nr. 733

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas
Computer Science and Information Technologies

EN

304

LU Raksti Nr. 732

Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Latviešu literatūra un reliģija
Literature, Folklore, Arts. Latvian Literature and Religion

LV

180

LU Raksti Nr. 731

Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Krājumam “Tā neredzīga Indriķa dziesmas” (1806) – 200 gadi. Jura Alunāna krājumam “Dziesmiņas” (1856) – 150 gadi
Literature, Folklore, Arts. Dedication to the anniversary of the collections Latvian poetry. Juris Alunāns „Dziesmiņas” (1856) and „Tā neredzīga Indriķa dziesmas” (1806)

LV, EN,

232

LU Raksti Nr. 730

Teoloģija
Theology

LV, DE, EN

100

LU Raksti Nr. 729

Psiholoģija
Psychology

LV, EN

90

LU Raksti Nr. 728

Valodniecība
Linguistics

LV

118

LU Raksti Nr. 727

Valodniecība. Somugristika
Linguistics. Finno-Ugristics

LV

80

LU Raksti Nr. 726

Ekonomika un vadības zinātne
Economics and Management

LV, EN

264

LU Raksti Nr. 725

Vēsture
History

LV

96

LU Raksti Nr. 724

Zemes un vides zinātnes
Earth and Environment Sciences

LV, EN

184

2007. gads

LU Raksti Nr. 723

Bioloģija
Biology

EN

194

LU Raksti Nr. 722

Orientālistika
Oriental Sciences

LV, EN, DE

190

LU Raksti Nr. 721

Vadības zinātne
Management

LV, EN

488

LU Raksti Nr. 720

Valodniecība. Studia etymologica. Germano-balto-slavica
Linguistics. Studia etymologica. Germano-balto-slavica

RU, POL

100

LU Raksti Nr. 719

Juridiskā zinātne
Law

DE, EN

124

LU Raksti Nr. 718

Ekonomika VI
Economics VI

LV, RU, EN

494

LU Raksti Nr. 717

Vadības zinātne
Management

LV, EN, RU

480

LU Raksti Nr. 716

Zinātņu vēsture un muzejniecība
History of Sciences and Museology

LV

216

LU Raksti Nr. 715

Pedagoģija un skolotāju izglītība
Pedagogy and teachers’ education

LV, EN

157

LU Raksti Nr. 714

Socioloģija
Sociology

LV

88

LU Raksti Nr. 713

Filosofija
Philosophy

LV, DE

179

2006. gads

LU Raksti Nr. 712

Medicīna 
Medicine

LV, EN

209

LU Raksti Nr. 711

Ekonomika un vadības zinātne
Economics and Management

LV, EN, RU

178

LU Raksti Nr. 710

Bioloģija
Biology

EN

168

LU Raksti Nr. 709

Izglītības vadība
Education Management

LV, EN

680

LU Raksti Nr. 708

Valodniecība. Somugristika
Linguistics. Finno-Ugristics

LV

80

LU Raksti Nr. 707

Valodniecība. Slāvistikas tradīcijas Baltijā
Linguistics: Slavonic traditions of the Baltic area

RU

160

LU Raksti Nr. 706 

Vadības zinātne
Management

LV, EN, DE, RU

680

LU Raksti Nr. 705

Literatūrzinātne
Literature

RU

128

LU Raksti Nr. 704

Zinātņu vēsture un muzejniecība 
History of Sciences and Museology

LV

184

LU Raksti Nr. 703

Juridiskā zinātne
Law

LV, DE

140

LU Raksti Nr. 702

Ekonomika V
Economics V

LV, EN, DE, RU

648

LU Raksti Nr. 701

Socioloģija
Sociology

LV, EN

156

LU Raksti Nr. 700

Pedagoģija
Pedagogy

LV

320

LU Raksti Nr. 699

Bibliotēkzinātne
Library science

LV, EN

316

LU Raksti Nr. 698

Psiholoģija
Psychology

LV, EN

108

LU Raksti Nr. 697

Izglītības vadība
Education Management

LV, EN, RU

168

LU Raksti nr. 696

Ekonomika un vadības zinātne
Economics and Management

LV

310

LU Raksti Nr. 695

Zemes un vides zinātnes. Pilskalni Latvijā
Earth and Environment Sciences

LV

152

LU Raksti Nr. 694

Medicīna
Medicine

LV, EN

152

LU Raksti Nr. 693

Zinātņu vēsture un muzejniecība
History of Sciences and Museology

LV, EN

268

2005. gads

LU Raksti Nr. 692

Zemes un vides zinātnes
Earth and Environment Sciences

EN

176

LU Raksti Nr. 691

Bioloģija
Biology

EN

160

LU Raksti Nr. 690

Vadības zinātne
Management

LV, EN

488

LU Raksti Nr. 689

Ekonomika IV
Economics IV

LV, EN

372

LU Raksti Nr. 688

Matemātika
Mathematics

EN

140

LU Raksti Nr. 687

Filozofija
Philosophy

LV, EN

152

LU Raksti Nr. 686

Politikas zinātne
Political Science

EN

144

LU Raksti Nr. 685

Zemes un vides zinātnes
Earth and Environment Sciences

EN

112

LU Raksti Nr. 684

Zinātņu vēst. un muzejniecība
History of Sciences and Museology

LV, EN

192

LU Raksti Nr. 683

Komunikācija
Communication

LV, EN

348

LU Raksti Nr. 682

Psiholoģija
Psychology

LV

82

LU Raksti Nr. 681

Literatūrzinātne un folkloristika
Literature and Folklore

LV, EN, RU

136

LU Raksti Nr. 680

Politikas zinātne
Political Science

EN

192

2004. gads

LU Raksti LU 85

Jubilejas izdevums

LV

258

LU Raksti Nr. 679

Zemes un vides zinātnes
Earth and Environment Sciences

LV, EN

168

LU Raksti Nr. 678

Pedagoģija
Pedagogy

LV, EN, DE

180

LU Raksti Nr. 677

Ekonomika un vadības zinātne
Economics and Management

EN, LV

504

LU Raksti Nr. 676

Bioloģija
Biology

EN

270

LU Raksti Nr. 675

Izglītības vadība
Education Management

LV, EN, RU

92

LU Raksti Nr. 674

Vadības zinātne
Management

LV, EN, RU

396

LU Raksti Nr. 673

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas
Computer Science and Information Technologies

EN

252

LU Raksti Nr. 672

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas
Computer Science and Information Technologies

EN

510

LU Raksti Nr. 671

Ekonomika
Economics

LV, EN, RU

448

LU Raksti Nr. 670

Pedagoģija
Pedagogy

LV, EN, DE

264

LU Raksti Nr. 669

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas
Computer Science and Information Technologies

EN

128

LU Raksti Nr. 668

Medicīna
Medicine

LV, EN

192

LU Raksti Nr. 667

Juridiskā zinātne
Law

LV

148

LU Raksti Nr. 666

Literatūrzinātne, folkloristika, māksla 
Literature, Folklore, Arts

LV, EN, RU, DE

278

LU Raksti Nr. 665

Sociālās zinātnes
Social Sciences

LV, EN, RU 460