Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. 799. sējums

«LITERATŪRA un LIKUMS»: Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā. 

Literature, Folklore, Arts. «LITERATURE and LAW»: Culture and Literature of the Scandinavian Nations in International and Interdisciplinary Perspective

«LITTERATUR och LAG»: Skandinavisk kultur och litteratur i ett internationellt och tvärvetenskapligt perspektiv.

PDF fails

 

Innehåll / Saturs / Contents

FÖRORD / PRIEKŠVĀRDS / PREFACE

Cecilia Wargelius, Ivars Orehovs

HISTORISKA TRENDER / VĒSTURISKĀS TENDENCES / HISTORICAL TRENDS

Roland Anrup
Rätt och orätt i den grekiska tragedin
Taisnīgais un netaisnīgais sengrieķu traģēdijās
Rightfully and Wrongfully in the Greek Tragedy

Gunhild Agger
Den historiske krimi: Dorph / Pasternak, Staalesen og Ekman
Vēsturiskais kriminālromāns: Kristiāns Dorfs / Simons Pasternaks, Gunnars Stālesens un Kšerstina Ēkmane
The Historical Crime Novel: Dorph / Pasternak, Staalesen and Ekman

Malan Marnersdóttir
Lov og retsvæsen i William Heinesens roman Det gode håb
Likums un tiesību sistēma Viljama Heinesena romānā Labā cerība
Law and Legal System in William Heinesen’s Novel The Good Hope

Thomas Seiler
Fengselselvbiografier på 1800-tallet – Gjest Baardsen og Lasse Maja
Cietuma autobiogrāfijas 19. gadsimtā – Jests Bordsens un Lasse Maja
Prison Autobiographies in the 19th Century – Gjest Baardsen and Lasse Maja

Beata Agrell
Criminality and Class Struggle. An Issue of Early Swedish Working-Class Narrative (c. 1910). The Example of Martin Koch
Noziedzība un šķiru cīņa. Jautājumā par Zviedrijas strādnieku šķiras agrīno vēstītājliteratūru (ap 1910. gadu). Martina Koha literārais ieguldījums 

Anne-Kari
Skarðhamar Krimklassikere fra 1930-årene kvalt av krigsforbrytelser
Kara noziegumu nosmacētie 1930. gadu kriminālstāsti
Crime Stories from the 1930s Quelled by War Crime

KRITIKER OCH LÄSARE / KRITIĶI UN LASĪTĀJI / CRITICS AND READERS

Janet Garton
“Crime Pays.” Om nordisk kriminallitteraturs fenomenale suksess i Storbritannia
“Noziegums izmaksā”. Par Ziemeļvalstu kriminālliteratūras fenomenālajiem panākumiem Lielbritānijā
“Crime Pays.” On the Phenomenal Success of Nordic Crime Fiction in Great Britain 

Åsa Arping
Från domare till medlare? Kritikerrollens förändringar och konstanter
No tiesneša par starpnieku? Kritiķa lomas mainīgās un paliekošās vērtības
From Judge to Arbitrator? Changes and Constants in the Role of the Literary Critic

Leif Søndergaard
Krimiens fascinationskraft
Kriminālromāna aizrautības spēks
The Crime Novel’s Ability to Fascinate

BROTTETS PSYKOLOGI / NOZIEDZĪBAS PSIHOLOĢIJA / PSYCHOLOGY OF CRIME

Krzysztof Bak
‘Aequitas’ i Thorsten Jonssons novellsamling Fly till vatten och morgon
Objektivitātes princips Torštena Junsona noveļu krājumā Bēdz pie ūdens un rīta
‘Aequitas’ in Thorsten Jonsson’s Short Story Collection Flee to Water and Morning

Anker Gemzøe
Ida Jessens Hvium-bøger – gerningssted og forbrydelse
Īdas Jessenas ’Hvium’ cikla grāmatas – nozieguma vieta un noziegums
Ida Jessen’s Hvium Books: Crime Scene and Crime

Ingemar Nilsson
Andreas Bjerre och Bidrag till mordets psykologi (1925)
Andreāss Bjerre un viņa darbs Par slepkavību psiholoģijas jautājumiem (1925)
Andreas Bjerre and The Psychology of Murder (1925)

KÖNSPERSPEKTIV / DZIMTES ASPEKTI / GENDER PERSPECTIVE

Bibi Jonsson
Om nazistiska kvinnors rättsuppfattning
Par nacistu sieviešu taisnīguma koncepciju
About Nazi Women’s Conception of Justice

Unni Langås
Beholde barnet? Faser i abortens litterære og juridiske historie
Saglabāt bērnu? Aborta fāzes literārajā un tiesību vēsturē
Keep the Child? Phases in the Literary and Legal History of Abortion

Ingrid Nymoen
Dag Solstads roman Professor Andersens natt (1996/2011) i pretekstuelt og resepsjonshistorisk, synkront og diakront sjangerperspektiv
Dāga Sūlstada romāns Profesora Annešena nakts (1996/2011): žanra izpēte pirmteksta, literārā darba uztveres vēsturiskā, sinhronā un diahronā perspektīvā
Dag Solstad’s Novel Professor Andersen’s Night (1996/2011): A Study of Genre from a Pre-Textual, Synchronic and Diachronic Perspective, Including the History of Reception

Sarah Ljungquist
Bilden av Salander. Feministisk superhjälte eller offer?
Salanderes tēls. Femininstiskā supervarone vai upuris?
The image of Salander. Feminist Superhero or Victim?

BROTT, LAG OCH STRAFF / NOZIEGUMS, LIKUMS UN SODS / CRIME, LAW AND PUNISHMENT

Poul Houe
Loven og dens udøvere – en farlig forbindelse i Henri Nathansens værk
Likums un tā praktizētāji – bīstama saistība Henrija Nātansena darbos
The Law and Its Servants – a liaison dangereux in Henri Nathansen’s Work

Lars-Erik Johansson
Lagar som litteratur: en litteraturhistoriografisk studie
Likumi kā literatūra: pētījums literatūras historiogrāfijā
Laws as Literature: a Study in Literary Historiography

Per Erik Ljung
Äktenskap och brott i August Strindbergs Giftas I–II
Laulība un noziegums Augusta Strindberga noveļu krājumā Precēties I–II
Marriage and Crime in August Strindberg’s Getting Married I–II

RECEPTIONSASPEKTER / RECEPCIJAS ASPEKTI / ASPECTS OF RECEPTION

Petra Broomans
En kriminal metaroman enligt författarskapets spelregler: Kerstin Ekmans Mordets praktik
Metafikcionāls kriminālromāns saskaņā ar rakstniecības spēles noteikumiem: Kšerstinas Ēkmanes Slepkavības prakse
A Meta-Fictional Crime Novel According to Authorship Rules: The Practice of Murder by Kerstin Ekman

Jan Dlask
Några brokiga iakttagelser kring Stieg Larssons mottagande på det tjeckiska litterära fältet
Dažādi vērojumi par Stīga Lāšona triloģijas recepciju Čehijas literārajā vidē
Some Manifold Observations of Stieg Larsson’s Reception in the Czech Literary Field

Ieva Steponavičiūtė
Social Fraud as an Aesthetic Game in Dag Solstad’s Novel 11, Book 18
Sociālā nodrošinājuma ļaunprātīga izmantošana kā estētiska rotaļa Dāga Sūlstada darbā 11. romāns, 18. grāmata

SVENSK KRIMINALLITTERATUR OCH RECEPTIONEN I LETTLAND / ZVIEDRIJAS LITERĀRAIS DETEKTĪVS UN TĀ RECEPCIJA LATVIJĀ / SWEDISH CRIME LITERATURE AND ITS RECEPTION IN LATVIA 

Ilona Laha
Svenska kriminalromaner i Lettland (1980–2012)
Zviedru detektīvliteratūra Latvijā (1980–2012)
Swedish Detective Literature in Latvia (1980–2012)

Ivars Orehovs
Gränsöverskridande: ‘lagligt’ och ‘olagligt’ i Henning Mankells Hundarna i Riga (roman och film)
Robežu šķērsošana: ‘legāli’ un ‘nelegāli’ Henninga Mankella darbā Suņi Rīgā (romāns un filma)
Cross-Border: ‘Legally’ and ‘Illegally’ in Henning Mankell’s The Dogs of Riga (Novel and Film)