Psiholoģija. 810. sējums

Psychology. Volume 810

 

PDF fails (1,3 MB)

 

Saturs / Contents

Alīda Zigmunde
Ieskats Latvijas psiholoģijas vēsturē līdz 1944. gadam
Insight into the History of Psychology in Latvia until 1944

Anita Zdanoviča
„Ticība taisnīgai pasaulei”: mūsdienu pētījumu virzieni?
„Belief in a Just World”: Contemporary Research Directions

Lāsma Katšena, Ģirts Dimdiņš
Palīdzošo profesiju stereotipu saistība ar palīdzības meklēšanas nodomiem emocionālo problēmu gadījumā
The Relationship between Stereotypes about Helping Professionals and Help‑seeking Intentions in Case of Emotional Problems

Guna Svence, Māris Majors
Labizjūtas saistība ar dzīvesspēku un vecumu pieaugušo izlasēs
Relation of Well-being with Resilience and Age in Samples of Adults

Edmunds Vanags
Stresa un afekta rādītāji indivīdiem ar dažādiem ķermeņa masas indeksiem – negausīgas ēšanas prognozētāji
Stress and Affectivity Indicators for Individuals with Different Body Mass Indices Predictors of Binge Eating

Inese Lapsiņa, Ieva Bite
Pirmsskolas vecuma bērnu receptīvās valodas traucējumi un uzvedības izpausmes saistībā ar mātes pieeju audzināšanai
Receptive Language Disorders and Behaviors of Preschoolers in Relation to the Mother’s Parenting Approaches

Darja Milova, Ģirts Dimdiņš, Heinz Schuler
Sasniegumu motivācijas aptaujas adaptācija
Adaptation of Achievement Motivation Survey

Inga Broka, Ilze Damberga, Ieva Bite
Pacientu apmierinātība ar psihiskās veselības aprūpi Rīgā
Patient Satisfaction with Mental Health Care in Riga

Inga Broka, Ilze Damberga
Iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā un pašefektivitātes saistība ar apmierinātību ar veselības aprūpi pacientiem ar šizofrēnijas diagnozi
Relationship between Self-efficacy and Involvement of Patients with Diagnosis of Schizophrenia in Decision Making, and Their Satisfaction with Healthcare

Ginta Slišāne, Evija Strika
Adoptētāju un vecāku, kuriem ir domstarpības par bērnu aizgādību, personību raksturojošās īpatnības: šo divu grupu salīdzinājums un rezultātu atšķirības starp dzimumiem
Personality Characteristic, Group Comparison and Gender Differences of Adoptive Parents and Parents Who Have Disagreements about Child Custody