LU Raksti 815. sējums. Zinātņu vēsture un muzejniecība


Ievads

Preface

Uldis Alksnis, Ilgars Grosvalds

Profesors Aleksandrs Janeks

Raivis Bičevskis

Filozofija starp izglītību un pētniecību. Filozofiskie pētījumi
LU Rakstu izdevumos

Astrīda Cīrule, Valdis Gavars

Raiņa vasarnīca Jaundubultos

Līga Āboltiņa, Emīlija Černova

Pētījumi pirmsskolas pedagoģijā un to atspoguļojums
Latvijas Universitātes Rakstos

Ilgars Grosvalds, Irēna Berga

Profesors Eduards Svirlovskis – farmakognozijas pamatlicējs Latvijā

Ilgars Grosvalds, Māris Rudzītis, Angelīna Zabele

Profesors Boriss Popovs un viņa mineraloģijas un petrogrāfijas skola
Latvijas Universitātē

Vija Hodireva

Mineraloģiskās sistemātikas atainojums no LLU atgūtajā
LU ZTVM Ģeoloģijas muzeja kolekcijā

Karīna Horsta

LU mācībspēka, arhitekta Ernesta Štālberga (1883–1958)
projektētās sanatoriju ēkas

Elvigs Kabucis, Inta Vegnere, Inguna Cīrule, Ieva Pīgozne

Farmācijas maģistra Viktora Šķiltera dzīve un darbs

Vēsma Klūga

Inženierzinātņu profesora Artura Tramdaha (1884–1970) intelektuālais un kultūrvēsturiskais mantojums Latvijas Universitātes Bibliotēkā

Sarma Kļaviņa

Baltu valodas 19. gadsimta Eiropas valodnieku redzeslokā

Ilga Mantiniece

LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas krājuma veidošanās pirmskara periodā

Gunta Marihina

Latvijas Universitāte un Lidijas Krastiņas (dz. Dzene, 1902–1958) dzimta

Dzintars Mozgis, Inese Sviestiņa

Dr. Leo Bornhaupts un viņa mūžs laikmetu griežos 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā

Andris Piterāns, Uģis Piterāns

Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejs

Jēkabs Raipulis

Ģenētikas studijas un pētījumi Latvijas Universitātē

Arnis Vīksna

Vācu dabaspētnieku akadēmija Leopoldina un LU Medicīnas fakultāte

Ilgonis Vilks

Laika skaitīšana Latvijas teritorijā: 1899–1923

Indulis Zvirgzdiņš

Oto Ūdentiņš (1892–1988) – LVU Kara katedras vadītājs (1946–1956)

Arnis Vīksna

LU konferenču sekcijas “Zinātņu vēsture un muzejniecība”
pārskats: 2001–2017