LU Raksti 815. sējums. Zinātņu vēsture un muzejniecība

 

Ievads
Preface

Uldis Alksnis, Ilgars Grosvalds
Profesors Aleksandrs Janeks

Raivis Bičevskis
Filozofija starp izglītību un pētniecību. Filozofiskie pētījumi LU Rakstu izdevumos

Astrīda Cīrule, Valdis Gavars
Raiņa vasarnīca Jaundubultos

Līga Āboltiņa, Emīlija Černova

Pētījumi pirmsskolas pedagoģijā un to atspoguļojums
Latvijas Universitātes Rakstos

Ilgars Grosvalds, Irēna Berga
Profesors Eduards Svirlovskis – farmakognozijas pamatlicējs Latvijā

lgars Grosvalds, Māris Rudzītis, Angelīna Zabele
Profesors Boriss Popovs un viņa mineraloģijas un petrogrāfijas skola Latvijas Universitātē

Vija Hodireva
Mineraloģiskās sistemātikas atainojums no LLU atgūtajā LU ZTVM Ģeoloģijas muzeja kolekcijā

Karīna Horsta
LU mācībspēka, arhitekta Ernesta Štālberga (1883–1958) projektētās sanatoriju ēkas

Elvigs Kabucis, Inta Vegnere, Inguna Cīrule, Ieva Pīgozne
Farmācijas maģistra Viktora Šķiltera dzīve un darbs

Vēsma Klūga
Inženierzinātņu profesora Artura Tramdaha (1884–1970) intelektuālais un kultūrvēsturiskais mantojums Latvijas Universitātes Bibliotēkā

Sarma Kļaviņa
Baltu valodas 19. gadsimta Eiropas valodnieku redzeslokā

Ilga Mantiniece
LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas krājuma veidošanās pirmskara periodā

Gunta Marihina
Latvijas Universitāte un Lidijas Krastiņas (dz. Dzene, 1902–1958) dzimta

Dzintars Mozgis, Inese Sviestiņa
Dr. Leo Bornhaupts un viņa mūžs laikmetu griežos 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā

Andris Piterāns, Uģis Piterāns
Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejs

Jēkabs Raipulis
Ģenētikas studijas un pētījumi Latvijas Universitātē

Arnis Vīksna
Vācu dabaspētnieku akadēmija Leopoldina un LU Medicīnas fakultāte

Ilgonis Vilks
Laika skaitīšana Latvijas teritorijā: 1899–1923

Indulis Zvirgzdiņš
Oto Ūdentiņš (1892–1988) – LVU Kara katedras vadītājs (1946–1956)

Arnis Vīksna
LU konferenču sekcijas “Zinātņu vēsture un muzejniecība” pārskats: 2001–2017