Zemes un vides zinātnes. 791. sējums

Earth and Environmental Sciences. Volume 791

PDF fails (8,4 MB)

Satura rādītājs / Content

 

Mihails Čugunovs, Oļģerts Nikodemus
Parastās priedes Pinus sylvestris apauguma attīstība Cenas tīreļa rietumu daļā
Development of Scots pine Pinus sylvestris cover in the western part of Cena mire

Bernd Markert , Simone Wünschmann, Guntis Tabors
Inovatīvie vides novērtējumi. Bioindikatori un biomonitoringi: definīcijas, stratēģijas un programmas
Innovative Observation of the Environment: Bioindicators and Biomonitors: Definitions, Strategies and Applications

Mārcis Zariņš
Konceptuālo un sistēmdinamisko modeļu lietošana ekosistēmu izpētē
Usefulness of conceptual and system dynamic models for evaluating and solving ecosystem problems

Kristīna Veidemane, Oļģerts Nikodemus
Latvijas pludmales ainavu sniegto rekreācijas pakalpojumu vērtējums
Assessment of recreational services provided by beach landscapes of Latvia

Sandijs Mešķis
Galvenā devona lauka rietumu daļas Pļaviņu reģionālā stāva ihnofosiliju komplekss
Ichnofossil assemblages from the Pļaviņas Regional Stage, western part of the Main Devonian Field

Māris Dauškans
Kēmu terašu morfoloģija un uzbūves īpatnības Alūksnes un Latgales augstienē
Morphology and internal structure of kame terraces, Alūksne and Latgale Upland

Valdis Segliņš, Andris Karpovičs
Glaciolimnisko grunšu granulometriskais sastāvs un ģeotehniskās īpašības Latvijā
Glaciolacustrine soil grain size and geotechnical properties in Latvia

In memoriam
Māris Dauškans (15.05.1971.–22.08.2013.)