Filosofija. 804. sējums

Philosophy. Volume 804

PDF fails (1,4 MB)

 

Satura rādītājs / Content

Alise Buligina
Apgaismība un kritika: brīvība publiskā prāta lietojumā Imanuela Kanta filozofijā
Enlightenment and Critique: the Freedom of the Public Use of Reason in Immanuel Kant’s Philosophy

Lāsma Pirktiņa
Atklāsme un piesātinātais fenomens: Žana Lika Mariona reliģijas filosofija un fenomenoloģija
Revelation and the Saturated Phenomenon: Jean-Luc Marion’s Philosophy of Religion and Phenomenology

Giulio Lo Bello
The Role of Philosophy in Psychiatry: for a Pluralistic Approach to Mental Illness
Filosofijas loma psihiatrijā – par plurālistisku pieeju garīgo saslimšanu jautājumā

Ieva Stūre-Stūriņa
Subjektēšana un Virs-Es pašsubjektēšana
Subjection and the Super-Ego Self-subjection 

Anne Sauka
Miesas (ne)pierakstāmā vēsture
The (Un)writable History of the Carnal Body

Ekaterina Vasilieva
Interpretation of Texts within History of Political Philosophy: Matter of Context
Tekstu interpretācija politiskās filosofijas vesturē – konteksta problēma

Māra Rubene
Laiks autobiogrāfiskajā rakstībā: Virdžīnija Vulfa, Simona de Bovuāra un Anna Brigadere
Time in Autobiographic Writing: Virginia Woolf, Simone de Beauvoir and Anna Brigadere

Līva Vītola
R. Mairēdere: kultūra, civilizācija un dzimumu disbalanss
R. Mayreder: Culture, Civilization and Sexual Inequality

Signe Lipkina
Vadības un līderības koncepcijas kā metodoloģiskās analīzes priekšmets
Management and Leadership Concepts as the Objects of Methodological Analysis