Filosofija. 804. sējums

Philosophy. Volume 804 PDF fails (1,4 MB)   Satura rādītājs / Content Alise Buligina
Apgaismība un kritika: brīvība publiskā prāta lietojumā Imanuela Kanta filozofijā
Enlightenment and Critique: the Freedom of the Public Use of Reason in Immanuel Kant’s Philosophy Lāsma Pirktiņa
Atklāsme un piesātinātais fenomens: Žana Lika Mariona reliģijas filosofija un fenomenoloģija
Revelation and the Saturated Phenomenon: Jean-Luc Marion’s Philosophy of Religion and Phenomenology Giulio Lo Bello
The Role of Philosophy in Psychiatry: for a Pluralistic Approach to Mental Illness
Filosofijas loma psihiatrijā – par plurālistisku pieeju garīgo saslimšanu jautājumā Ieva Stūre-Stūriņa
Subjektēšana un Virs-Es pašsubjektēšana
Subjection and the Super-Ego Self-subjection  Anne Sauka
Miesas (ne)pierakstāmā vēsture
The (Un)writable History of the Carnal Body Ekaterina Vasilieva
Interpretation of Texts within History of Political Philosophy: Matter of Context
Tekstu interpretācija politiskās filosofijas vesturē – konteksta problēma Māra Rubene
Laiks autobiogrāfiskajā rakstībā: Virdžīnija Vulfa, Simona de Bovuāra un Anna Brigadere
Time in Autobiographic Writing: Virginia Woolf, Simone de Beauvoir and Anna Brigadere Līva Vītola
R. Mairēdere: kultūra, civilizācija un dzimumu disbalanss
R. Mayreder: Culture, Civilization and Sexual Inequality Signe Lipkina
Vadības un līderības koncepcijas kā metodoloģiskās analīzes priekšmets
Management and Leadership Concepts as the Objects of Methodological Analysis