LU Raksti 816. sējums. Pedagoģija un skolotāju izglītība

PDF fails

Saturs/Contents

 VĒSTURISKĀS REFLEKSIJAS PEDAGOĢIJĀ

Friedrich Schweitzer

Das Bildungserbe der Reformation und seine Bedeutung für heute

Reformācijas izglītības mantojums un tā nozīme mūsdienās 

Dieter Schulz

Philipp Melanchthon und sein pädagogisches Wirken

Filips Melanhtons un viņa pedagoģiskais mantojums 

Gunta Marihina

Bertas Dzenes (dz. Rūmane, 1880–1945) ģimenes pedagoģiskā darbība

Berta Dzene (née Rūmane, 1880–1945) and Pedagogical Activities
of Her Family

Aušrine Zulumskīte

Klaipēdas Universitātes Pedagoģijas fakultātes attīstība pēc Lietuvas
neatkarības atjaunošanas (1990–2004)

Development of Faculty of Pedagogy at the Klaipėda University After
Restoration of Lithuania‘s Independence (1990–2004)

 

PEDAGOĢIJAS ZINĀTNISKIE PAMATI

Luciana Bellatalla

Education: theoretical foundations of a scientific perspective

Izglītība: zinātniskās perspektīvas teorētiskie pamati

Giovanni Genovesi

Vers la Science de l’éducation: un chemin accidenté. Réflexions
de l’âge moderne à nos jours

Pārdomas par izglītības zinātnes veidošanas grūto ceļu no 
modernisma līdz mūsdienām

Irēna Žogla

Pedagoģijas zinātne un izglītības zinātnes

Science of Pedagogy and Educational Sciences

 

AUDZINĀŠANAS ZINĀTNE UN MĀKSLA

Dace Medne

Cienoša komunikācija audzināšanā kā bērncentrētas bērnības arhitektūra

Dignified Communication in Parenting as the Architecture
of Child-Centred Childhood 

Darja Grehova

Latviešu un japāņu audzināšanas tradīcijas – personības
veidošanās pamats

Latvian and Japanese Educational Traditions – the Basis 
of Personality Formation

Uģis Nastevičs

Reliģiskā identitāte un tikumi: aktualitāte audzināšanā Latvijā

Religious Identity and Virtues: Topicality in Upbringing in Latvia

Mārtiņš Veide

Nāves fenomena atklāsmes problemātika bērna audzināšanā

The Issue of the Death Phenomenon Revelation in the
Education of a Child  

 

PEDAGOĢIJAS DAUDZVEIDĪBA

Pella Calogiannakis, Konstantinos G. Karras,
John Ieronimakis, Thomas Babalis

Approaching Diversity in Education: The Case of Roma Pupils

Tuvojoties izglītības daudzveidībai. Romu skolēni: gadījuma analīze 

Līga Āboltiņa

Bērnu sociālās adaptēšanās un mācību sasniegumu
mijiedarbība pedagoģiskajā procesā skolā

The Interaction of Children’s Social Adaptation and
Learning Achievements in the Pedagogical Process at School

Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane

Aktualizētās atziņas bērnības pedagoģijā maģistra darbos
Liepājas Universitātē

Updated Recognitions of Childhood Pedagogy in Master‘s Thesis
at the University of Liepaja 

Dita Nīmante

Sadarbības veicināšana klasē

Promotion of Cooperation in Classroom