LU Raksti 816. sējums. Pedagoģija un skolotāju izglītība

PDF fails Saturs/Contents  VĒSTURISKĀS REFLEKSIJAS PEDAGOĢIJĀ Friedrich Schweitzer Das Bildungserbe der Reformation und seine Bedeutung für heute Reformācijas izglītības mantojums un tā nozīme mūsdienās  Dieter Schulz Philipp Melanchthon und sein pädagogisches Wirken Filips Melanhtons un viņa pedagoģiskais mantojums  Gunta Marihina Bertas Dzenes (dz. Rūmane, 1880–1945) ģimenes pedagoģiskā darbība Berta Dzene (née Rūmane, 1880–1945) and Pedagogical Activities
of Her Family
Aušrine Zulumskīte Klaipēdas Universitātes Pedagoģijas fakultātes attīstība pēc Lietuvas
neatkarības atjaunošanas (1990–2004)
Development of Faculty of Pedagogy at the Klaipėda University After
Restoration of Lithuania‘s Independence (1990–2004)
  PEDAGOĢIJAS ZINĀTNISKIE PAMATI Luciana Bellatalla Education: theoretical foundations of a scientific perspective Izglītība: zinātniskās perspektīvas teorētiskie pamati
Giovanni Genovesi Vers la Science de l’éducation: un chemin accidenté. Réflexions
de l’âge moderne à nos jours
Pārdomas par izglītības zinātnes veidošanas grūto ceļu no 
modernisma līdz mūsdienām
Irēna Žogla Pedagoģijas zinātne un izglītības zinātnes Science of Pedagogy and Educational Sciences   AUDZINĀŠANAS ZINĀTNE UN MĀKSLA Dace Medne Cienoša komunikācija audzināšanā kā bērncentrētas bērnības arhitektūra Dignified Communication in Parenting as the Architecture
of Child-Centred Childhood 
Darja Grehova Latviešu un japāņu audzināšanas tradīcijas – personības
veidošanās pamats
Latvian and Japanese Educational Traditions – the Basis 
of Personality Formation
Uģis Nastevičs Reliģiskā identitāte un tikumi: aktualitāte audzināšanā Latvijā Religious Identity and Virtues: Topicality in Upbringing in Latvia Mārtiņš Veide Nāves fenomena atklāsmes problemātika bērna audzināšanā The Issue of the Death Phenomenon Revelation in the
Education of a Child  
  PEDAGOĢIJAS DAUDZVEIDĪBA Pella Calogiannakis, Konstantinos G. Karras,
John Ieronimakis, Thomas Babalis
Approaching Diversity in Education: The Case of Roma Pupils Tuvojoties izglītības daudzveidībai. Romu skolēni: gadījuma analīze  Līga Āboltiņa Bērnu sociālās adaptēšanās un mācību sasniegumu
mijiedarbība pedagoģiskajā procesā skolā
The Interaction of Children’s Social Adaptation and
Learning Achievements in the Pedagogical Process at School
Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane Aktualizētās atziņas bērnības pedagoģijā maģistra darbos
Liepājas Universitātē
Updated Recognitions of Childhood Pedagogy in Master‘s Thesis
at the University of Liepaja 
Dita Nīmante Sadarbības veicināšana klasē Promotion of Cooperation in Classroom