LU Raksti 816. sējums. Pedagoģija un skolotāju izglītība

PDF fails

Saturs/Contents

VĒSTURISKĀS REFLEKSIJAS PEDAGOĢIJĀ

Friedrich Schweitzer
Das Bildungserbe der Reformation und seine Bedeutung für heute
Reformācijas izglītības mantojums un tā nozīme mūsdienās 

Dieter Schulz
Philipp Melanchthon und sein pädagogisches Wirken
Filips Melanhtons un viņa pedagoģiskais mantojums 

Gunta Marihina
Bertas Dzenes (dz. Rūmane, 1880–1945) ģimenes pedagoģiskā darbība
Berta Dzene (née Rūmane, 1880–1945) and Pedagogical Activities of Her Family

Aušrine Zulumskīte
Klaipēdas Universitātes Pedagoģijas fakultātes attīstība pēc Lietuvas neatkarības atjaunošanas (1990–2004)
Development of Faculty of Pedagogy at the Klaipėda University After Restoration of Lithuania‘s Independence (1990–2004)

PEDAGOĢIJAS ZINĀTNISKIE PAMATI

Luciana Bellatalla
Education: theoretical foundations of a scientific perspective
Izglītība: zinātniskās perspektīvas teorētiskie pamati

Giovanni Genovesi
Vers la Science de l’éducation: un chemin accidenté. Réflexions de l’âge moderne à nos jours
Pārdomas par izglītības zinātnes veidošanas grūto ceļu no modernisma līdz mūsdienām

Irēna Žogla
Pedagoģijas zinātne un izglītības zinātnes
Science of Pedagogy and Educational Sciences

AUDZINĀŠANAS ZINĀTNE UN MĀKSLA

Dace Medne
Cienoša komunikācija audzināšanā kā bērncentrētas bērnības arhitektūra
Dignified Communication in Parenting as the Architecture of Child-Centred Childhood 

Darja Grehova
Latviešu un japāņu audzināšanas tradīcijas – personības veidošanās pamats 
Latvian and Japanese Educational Traditions – the Basis of Personality Formation

Uģis Nastevičs
Reliģiskā identitāte un tikumi: aktualitāte audzināšanā Latvijā
Religious Identity and Virtues: Topicality in Upbringing in Latvia

Mārtiņš Veide
Nāves fenomena atklāsmes problemātika bērna audzināšanā
The Issue of the Death Phenomenon Revelation in the Education of a Child  

PEDAGOĢIJAS DAUDZVEIDĪBA

Pella Calogiannakis, Konstantinos G. Karras, John Ieronimakis, Thomas Babalis
Approaching Diversity in Education: The Case of Roma Pupils
Tuvojoties izglītības daudzveidībai. Romu skolēni: gadījuma analīze 

Līga Āboltiņa
Bērnu sociālās adaptēšanās un mācību sasniegumu mijiedarbība pedagoģiskajā procesā skolā 
The Interaction of Children’s Social Adaptation and Learning Achievements in the Pedagogical Process at School

Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane
Aktualizētās atziņas bērnības pedagoģijā maģistra darbos Liepājas Universitātē
Updated Recognitions of Childhood Pedagogy in Master‘s Thesis at the University of Liepaja 

Dita Nīmante
Sadarbības veicināšana klasē
Promotion of Cooperation in Classroom