Latvijas Universitātes Raksti. 818. sējums
Zinātņu vēsture un muzeoloģija

Sastādītāja Iveta Gudakovska
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 248 lpp.

ISSN 1407-2157
ISBN  978-9934-18-837-4 (drukāts)
ISBN  978-9934-18-838-1 (elektronisks)
https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818 

Pilna satura PDF (18,3 MB)

SATURS / CONTENTS

Iveta Gudakovska
Ievads / Preface

Ilgonis Vilks
Medicīnas vēstures korifejs Arnis Vīksna (1942–2018) / Luminary in History of Medicine Arnis Vīksna (1942–2018)

Uldis Alksnis
Ilgaru Grosvaldu atceroties / In Memory of Ilgars Grosvalds

Daina Gavare
LU Rakstu “Zinātņu vēstures un muzejniecības” sērijā publicēto rakstu atpazīstamība interneta vidē / Electronic Visibility of the Publications in “Acta Universitas Latviensis” Series “History of Sciences and Museology”

Ilgars Grosvalds, Ivans Griņevičs
Dabaszinātnieks Leonīds Slaucītājs (1899–1971) / Natural Scientist Leonīds Slaucītājs (1899–1971)

Ilgars Grosvalds
Profesors Arturs Tramdahs – dzelzsbetona celtniecības iedibinātājs Latvijā  / Professor Arturs Tramdahs – Founder of Construction Work Involving Use of Reinforced Concrete in Latvia

Ilgars Grosvalds, Uldis Alksnis
Docents Kārlis Štrenks / Docent Kārlis Štrenks

Vija Hodireva, Juris Kostjukovs
Latvijas Universitātes Muzeja pseidometeorītu kolekcija  / Pseudo-Meteorite Collection at the Museum of the University of Latvia

Uldis Krēsliņš
Latvijas Valsts universitātes pētnieku līdzdalība PSRS militārajos pētījumos un izstrādēs 20. gadsimta 60.–80. gados: pēc LVU Pirmās nodaļas materiāliem / Participation of Researchers of the Latvian State University in Development of Soviet Military Research and Developments in 1960s–1980s: Based on Materials of the First Department of the Latvian State University

Vladimirs Kuzņecovs, Marina Loseviča
Aleksandra Augstumu slimnīcas 100 gadu (1824–1924) jubilejas svinības / Celebration of the Alexander’s Heights Hospital Centenary (1824–1924)

Ilga Mantiniece
LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas pirmskara perioda inventāra grāmatas  / Pre-War Accession Books of the Library of the Faculty of Philology and Philosophy of UL

Agrita Ozola
Daži krājuma komplektēšanas aspekti: Tukuma muzeja piemērs / A Few Aspects of Collecting: Example of the Tukums Museum

Alfons Piterāns, Irēna Berga
Heinrihs Skuja – izcils Latvijas un Zviedrijas aļģu pētnieks / Heinrihs Skuja – a Prominent Latvian and Swedish Algae Researcher

Andris Piterāns, Māris Cinītis, Nikolajs Pētersons, Uģis Piterāns
Latvijas Universitātes Zooloģijas muzeja kolekciju un eksponātu vēsture / History of Collections and Exhibits at the University of Latvia Museum of Zoology

Jēkabs Raipulis
Jānis Arnolds Lūsis – ģenētiķis un zoologs / Jānis Arnolds Lūsis  – Geneticist and Zoologist

Olga Valkova, Ivan Grinevich
Lidija Liepiņa (1891–1985) – the First Female True Member of Latvian Academy of Sciences / Lidija Liepiņa (1891–1985) – pirmā Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle

Ilgonis Vilks
Astronoms un izdevējs Ādolfs Rihters (1856–1919) / Astronomer and Publisher Adolf Richter (1856–1919)

Ilgonis Vilks
Ilgas Daubes ieguldījums astronomijas attīstībā Latvijā / Contribution of Ilga Daube to Development of Astronomy in Latvia

Indulis Zvirgzdiņš
Latvijas Universitātes absolvents Pēteris Ārends – Pieminekļu valdes darbinieks / Pēteris Ārends, Graduate of the University of Latvia – Employee at the Board of Monuments