https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.10 | 105-126 | PDF

LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas pirmskara perioda inventāra grāmatas

Pre-War Accession Books of the Library of the Faculty of Philology and Philosophy of UL

Ilga Mantiniece
LU Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un attīstības departaments
Lielvārdes iela 24, Rīga, LV-1006

Latvijas Universitātes (LU) Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas pirmskara perioda inventāra grāmatas, salīdzinot ar pārējo LU struktūrvienību bibliotēku inventāra grāmatām, sniedz vispilnīgāko vēsturisko informāciju. Tās ne tikai uzskaita fakultātes bibliotēkas krājumu, bet var tikt izmantotas kā pavediens uz savstarpēji saistītu informāciju par starpkaru perioda un Universitātes dzīvi. Fiksētā informācija par iegādes avotiem (pirkšana/ziedošana, iesaistītās personības), grāmatu un periodisko izdevumu uzskaitījumā gadu gaitā vērojamās izmaiņas attiecībā uz tendencēm studiju procesa nodrošināšanas tematikas ziņā vai prioritātēm grūtos apstākļos – tas viss ir bagātīgs vēsturiskās informācijas avots, kas skatāms attiecīgajā kontekstā.

Atslēgvārdi: bibliotēkas krājuma veidošanās, inventāra grāmatas, vēsture.


Summary

The pre-war accession books of the Library of the Faculty of Philology and Philosophy are the most complete inventory books of all of those in the faculties’ libraries of the University of Latvia. Beyond attesting to the inventory of the collection at the faculty library, these sources may be a thread to interrelated information about the historical situation of those days and the university life. The recorded information about acquisition (purchase/donation, personalities involved), tendencies in subjects,ensuring of the study process, priorities during the challenging times, changes over the years, – all these themes can be located within this generous source of historical information, which must be dealt with in a context. The totality of information displayed in these records is not recorded elsewhere.

Keywords: accession books, formation of library holdings.