https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.15 | 189-203 | PDF

Lidija Liepiņa (1891–1985) – the First Female True Member of Latvian Academy of Sciences

Lidija Liepiņa (1891–1985) – pirmā Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle

Olga Valkova
Federal State Budgetary Institution of Science,
S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology,
Russian Academy of Sciences,
Baltiiskaia ul. 14, Moscow, 125315, Russian Federation

Ivan Grinevich
The International Agricultural University
Pļavas iela 11, Rembate, Rembates pagasts, Ogres novads, LV-5016

Ķīmijas zinātņu doktore, profesore, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, vairāk nekā 200 plaši pazīstamu ķīmijas zinātnisko darbu autore Lidija Liepiņa piederēja tai Krievijas zinātnieču-sieviešu spilgtajai paaudzei, kas valsts vēsturē pirmās ieguva tiesības nodarboties ar profesionālu zinātniski pētniecisko darbu. 20. gadsimta sākumā Maskavā darbojās Augstākie sieviešu kursi, kur sievietes varēja iegūt zināšanas augstskolas līmenī. Veiksmīgi pabeigusi studijas līdz 1917. gada revolucionārajiem notikumiem, Lidija Liepiņa bija viena no gāzmaskas izstrādātājām Krievijā. Starpkaru periodā strādājusi daudzās Maskavas augstskolās. 1934. gadā viņa kļuva par profesori, bet 1937. gadā PSRS Zinātņu akadēmijas Prezidijs piešķīra ķīmijas zinātņu doktores grādu bez disertācijas aizstāvēšanas. Pēc Otrā pasaules kara L. Liepiņa strādāja Latvijas Valsts universitātē un Rīgas Politehniskajā institūtā. LPSR laikā par pētījumiem korozijas jomā viņai 1970. gadā piešķirta Latvijas PSR Valsts prēmija.

Atslēgvārdi: gāzmaska, korozija, pirmā akadēmiķe, Rīgas Politehniskais institūts, Latvijas Universitāte.


Summary

Lidija Liepiņa is the one of the first woman to receive a doctorate in chemistry and the first woman to become a true member of Latvian Academy of Science. She received education at the Higher Courses for Women in Moscow in the early 20th century. During the interwar period she worked at different universities in Moscow. Lidija Liepiņa is one of the developers of the first gas mask in Russia. In 1934, she received the title of professor, in 1937 the Presidium of the USSR Academy of Sciences nominated her for the title of Doctor of Chemical Sciences without requiring of her to defend a dissertation. After World War II she worked at the Latvian State University and at Riga Polytechnical Institute. In 1970, she was awarded the State Prize of the Latvian Soviet Socialist Republic for research in the field of corrosion.

Keywords: Lidija Liepiņa, gas mask, corrosion, the first female academician, Riga Polytechnical Institute, Latvian State University.