https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.12 | 139-152 | PDF

Heinrihs Skuja – izcils Latvijas un Zviedrijas aļģu pētnieks

Heinrihs Skuja – a Prominent Latvian and Swedish Algae Researcher

Alfons Piterāns
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Botānikas un ekoloģijas katedra
Kronvalda bulv. 4, Rīga, LV-1010

Irēna Berga

Algologs Heinrihs Skuja (1892–1972) kopš 1924. gada ļoti aktīvi iesaistījās Latvijas aļģu pētīšanā un pēc 1944. gada turpināja aļģu pētījumus Upsālā, Zviedrijā. Viņa pētījumu rezultātā Latvijā aļģu sugu skaits no 200 zināmām palielinājās līdz 2300 sugām. Šajā laikā Latvija kļuva algoloģiskā ziņā vislabāk izpētītā valsts. Pēc 1944. gada H. Skuja aktīvi iesaistījās Zviedrijas saldūdens aļģu pētījumos. Viņa izcilo aļģu zināšanu dēļ daudzu pasaules zinātnisko ekspedīciju vadītāji lūdza viņu uzņemties ievākto aļģu materiālu noteikšanu. Tas deva iespēju iepazīties ar dažādu pasaules reģionu aļģu daudzveidību. Daudzās publikācijas un monogrāfijas izceļas ar viņa paša zīmētām ilustrācijām. Daudzi pasaules algologi sūtīja viņam aļģu paraugus un lūdza tos noteikt. Viņš aktīvi darbojās kā aļģu pētniecības konsultants. Muzejā glabājas H. Skujas 306 aļģu sugu herbārijs, kas ievākts Latvijā, kā arī citās valstīs. Kopumā kolekcijā ir 403 aļģu sugu paraugi. Muzejā glabājas oriģinālie zīmējumi, bibliotēka, rokraksti, ceļojumos fotografētie diapozitīvi.

Atslēgvārdi: ekspedīcijas, jaunas aļģu sugas, herbārijs.
 


Summary

Heinrihs Skuja (1892–1972) was actively involved in the study of algae of Latvia since 1924, and after 1944 continued his research in Uppsala, Sweden. 
As a result of his research, the number of known algae in Latvia increased from 200 to 2300 species, and Latvia became the country that was most studied in terms of its algal flora. After 1944, H. Skuja intensely researched freshwater algae in Sweden. Due to his extensive knowledge of algae, many leaders of expeditions asked for his assistance in identification of collected material. This allowed him to become acquainted with the algal diversity of many regions worldwide, and to be recognised as one of the most renowned algal researchers. His publications and monographs include excellent illustrations drawn by himself. Many algologists from around the world have sent him algal samples for identification. He actively worked as a consultant on algae. The algae herbarium of H. Skuja stored at the Museum of University of Latvia contains 306 different species collected in Latvia and other countries. In total, his collection contains samples of 403 algae species. The museum collection also encompasses his original drawings, library, handwritings and diapositive slides from his travels abroad. 
The list of algae species is attached to this article.

Keywords: expeditions, new species of algae, herbarium.