https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.07 | 64-70 | PDF

Latvijas Universitātes Muzeja pseidometeorītu kolekcija

Pseudo-Meteorite Collection at the Museum of the University of Latvia

Vija Hodireva
Latvijas Universitātes Muzejs
Kronvalda bulv. 4, Rīga, LV-1010

Juris Kostjukovs
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte
Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004

Pētījumā dots Latvijas Universitātes (LU) Muzeja Ģeoloģijas kolekciju īpatnējo, meteorītiem līdzīgo paraugu kolekcijas raksturojums, ietverot tās veidošanās vēsturi un sabiedrības lomu tās radīšanā un papildināšanā, kas pierāda ģeoloģijas kolekciju saikni ar sabiedrību un mūsdienu izpētes iespējām. Īsi raksturotas paraugu detalizētā izpētē izmantotās metodes un nedestruktīvo analītisko metožu iespējas un prezentēti galvenie rezultāti. Kolekcijas paraugus var iedalīt divās lielās grupās: dabā sastopamie dabīgie akmens materiāli un tehnogēnie jeb cilvēka radītie materiāli.

Atslēgvārdi: ieži, meteorīti, minerālais sastāvs, optiskā mikroskopija, rentgendifraktometrija.


Summary

The study is dedicated to the special characteristics of meteorite-like sample collection of the Museum of the University of Latvia, including the history of its formation and the role of society in its creation and replenishment. The methods used for detailed sample exploration and the possibilities of non-destructive analytical methods are briefly described and the main results presented. The study found that the collection’s samples can be divided into two large groups: naturally occurring natural stone materials, and technogenic or man-made materials. 

Keywords: meteorites, mineral composition, optical microscopy, rocks, X-ray diffraction.