https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.11 | 127-138 | PDF

Daži krājuma komplektēšanas aspekti: Tukuma muzeja piemērs

A Few Aspects of Collecting: Example of the Tukums Museum

Agrita Ozola
Tukuma muzejs, Harmonijas iela 7, Tukums, LV-3101

Muzeji kā sociālas institūcijas mainās atbilstoši sabiedrības vēlmēm un vajadzībām. Muzeju praksē jeb muzeogrāfijā mūsdienās attīstās tādas tendences kā aktīva sabiedrības grupu līdzdalība ne tikai muzeja izglītojošajā darbā, bet arī krājuma komplektēšanā. Līdzdalības pieeja ir viena no tendencēm mūsdienu muzeju praksē, kas atspoguļo muzeju attieksmi pret norisēm sabiedrībā un rosina pārmaiņas arī to profesionālajā darbībā. Līdzdalības pieeja parasti tiek praktizēta muzeju izglītojošajā darbā, bet to var izmantot arī krājuma darbā, kolekciju papildināšanai.

Muzeja krājums ir materiālo un nemateriālo priekšmetu kopums, kas atrodas muzejā, ir savākts un atlasīts, klasificēts un uzglabāts atbilstošos apstākļos, lai nodrošinātu tā pieejamību. Muzeja krājuma dažādo priekšmetu grupas veido relatīvi saistītu un viendabīgu kopumu, kas ir ne tikai katra muzeja darba avots, bet arī krājuma papildināšanas un izpētes darba rezultāts, turklāt tas ir izmantojams kā līdzeklis citu muzeja funkciju veikšanai, kā arī sociālās lomas realizācijai. Izmantojot dažus Tukuma muzeja piemērus, autore pievēršas jautājumam par sabiedrības līdzdalības iespējām mērķtiecīgā krājuma komplektēšanā un tās nozīmi muzeja sociālās lomas realizācijā.

Atslēgvārdi: muzejs, muzeoloģija, kolekcijas, pieejamība, līdzdalība.


Summary

Museums as social institutions change, adapting to the needs and problems of society. New trends in their practical work are part of the process of the transformation of museum institution and the way society perceives it, as well as of the theoretical thinking or museology. One of these trends reflecting new professional awareness is related to participatory approach implemented into the practice of museums. It is used not just in the museum’s education processes, but also in the development of the collections as such. The museum’s holdings consist of various collections of tangible and non-tangible objects, which have been collected and selected, and then classified and stored under appropriate circumstances to ensure their accessibility. The various groups in the collections ensure a fairly linked and homogeneous set of objects that are the source of any museum’s work, but also represent the work done to develop, conserve and research, as well as to interpret the collections. Furthermore, the collections are at the core of the museum and they ensure other museum functions, as well as implementation of its social role. Using examples from the Tukums Museum, the author focuses on public participation opportunities in terms of a purposeful establishment of the collections, also looking at the museum’s social role as a part of this process. 

Keywords: museum, museology, collections, accessibility, participation.