https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.17 | 226-248 | PDF

Ilgas Daubes ieguldījums astronomijas attīstībā Latvijā

Contribution of Ilga Daube to Development of Astronomy in Latvia

Ilgonis Vilks
Latvijas Universitātes Muzejs
Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586

Latviešu astronome, astronomijas popularizētāja un astronomijas vēsturniece Ilga Daube (1918–2021) nodzīvojusi garu, astronomijai veltītu mūžu. Studējusi Latvijas Universitātē, pēc Otrā pasaules kara strādājusi Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas astronomiskajās iestādēs. Pētījusi maiņzvaigznes, veikusi administratīvo darbu. Bijusi klātesoša dažādās astronomiskajās norisēs, darbojusies Vissavienības Astronomijas un ģeodēzijas biedrības Latvijas nodaļā. Aktīva astronomijas popularizētāja, daudzu populārzinātnisku darbu autore. Vēlāk pievērsusies astronomijas vēsturei.

Atslēgvārdi: astronomija, Radioastrofizikas observatorija, oglekļa zvaigznes.


Summary

Latvian astronomer, promoter of astronomy and historian of astronomy Ilga Daube (1918–2021) has lived a long life dedicated to astronomy. She studied at the University of Latvia, after the Second World War she worked in the astronomical institutions of the Latvian SSR Academy of Sciences, researched variable stars, performed administrative work. She has been present at various astronomical events, worked in the Latvian branch of the All-Union Society of Astronomy and Geodesy. I. Daube was an active promoter of astronomy, author of many popular articles. She later turned to the history of astronomy.

Keywords: astronomy, Radioastrophysics Observatory, carbon stars.