https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.03 | 16-26 | PDF

LU Rakstu “Zinātņu vēstures un muzejniecības” sērijā publicēto rakstu atpazīstamība interneta vidē

Electronic Visibility of the Publications in “Acta Universitas Latviensis” Series “History of Sciences and Museology”

Daina Gavare
LU Bibliotēka
Lielvārdes iela 24, Rīga, LV-1006

Rakstā sniegts ieskats par Latvijas Universitātes (turpmāk LU) Rakstu sērijā “Zinātņu vēsture un muzejniecība” ievietoto LU personāla publikāciju atpazīstamību internetā. Sākot ar pirmo šīs sērijas sējumu 2001. gadā, līdz 2016. gadam iznākuši 13 sējumi. Apkopotā informācija aptver visu LU struktūrvienību personāla publikācijas, kuri strādājuši vai strādā LU. Atspoguļotas katra autora pētnieciskās intereses un devums dabaszinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu jomā vēsturiskā griezumā. Publikācijas tīmeklī meklētas pēc to nosaukuma, izmantojot dažādus meklēšanas rīkus. Dati atlasīti un pārbaudīti laika posmā no 2017. gada 1. decembra līdz 2018. gada 10. janvārim.

Atslēgvārdi: atsauces, citēšana, muzejniecība, Latvijas Universitāte, zinātņu vēsture.


Summary 

The article views the research results of the electronic visibility of “Acta Universitas Latviensis” series “History of Sciences and Museology” publications. 13 volumes of the “History of Sciences and Museology” have been published during the period from 2001 to 2016. The summarized research data includes all the authors who have been or currently are affiliated with the University of Latvia. It reflects on the research interest of each author and the personnel’s scientific contribution to historical context of natural sciences, social sciences and humanities. All the publications were browsed by the title, using various web searching tools. Data were selected, verified and analysed during the period from December 1, 2017 to January 10, 2018.

Keywords: citation practice, history of science, museology, referencing, University of Latvia.