Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI = The Scholarly Readings of Young Historians VI
Zinātniskā redaktore Kristīne Beķere. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 180 lpp.

Izdevumā publicēti 11 raksti, kuru pamatā ir referātu materiāli, kas nolasīti 2020. gada 27. un 28. novembrī Valmieras muzeja un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta interneta vidē rīkotajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”.
Krājumu izdod Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzeju.
Krājuma sagatavošanu un izdošanu finansē Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā Valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”, projekts “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos”, projekta Nr. VPP-IZM-2018/1-0018.

Krājuma sastādītāji: Kristīne Beķere, Alberts Rokpelnis
Zinātniskā redkolēģija: PhD Kristīne Beķere, LU Latvijas vēstures institūts; Dr. hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, LU Latvijas vēstures institūts, Dr. hist. Anita Čerpinska, Latvijas Nacionālais arhīvs; Dr. hist. Eva Eihmane, LU Latvijas vēstures institūts; PhD Mati Laur, University of Tartu; PhD Laurynas Kurila, Lithuanian Institute of History; Dr. hist. Uldis Neiburgs, LU Latvijas vēstures institūts; PhD Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė, Vytautas Magnus University; Mg. hist. Alberts Rokpelnis, Valmieras muzejs; Dr. hist. Guntis Zemītis, LU Latvijas vēstures institūts.

https://doi.org/10.22364/jvzl.06
ISBN 978-9934-18-637-0 (drukātam izdevumam)
ISBN 978-9934-18-638-7 (elektroniskam izdevumam)

Pilna satura PDF

SATURS / CONTENTS

PRIEKŠVĀRDS

PREFACE

Justīne Fišere. Rīgas Mazās ģildes cunftu pārkāpumu un sodu antropoloģija, 14. gadsimta otrā puse – 17. gadsimta sākums: šrāgu tekstu piemērs / Anthropology of Misconduct and Punishment of Riga Artisans of the Small Guild, Second Half of 14th Century – Beginning of 17th Century: Example of Statutes of Artisans

Aleksandrs Petrovs. Padomju Latvijas rūpniecības atjaunošana un attīstība 20. gadsimta 40.–50. gados: būvmateriālu ražošanas nozares piemērs / Industrial Recovery and Development of Soviet Latvia in the 1940s–1950s: The Example of Building Materials Production Sector

Guna Plakane. Latvijas Komunistiskās partijas satelītorganizācijas 20. gadsimta 20. gados: Rīgas Arodbiedrību centrālbiroja piemērs / Satellite Organizations of the Latvian Communist Party in the 1920s: Example of Riga Trade Union Central Bureau

Karina Račaitīte (Karina Račaitytė). Identity of Kaunas Inhabitants: Memories of Three Generations / Kauņas identitāte: trīs paaudžu atmiņas

Reinis Ratnieks. Nacionālo partizānu cīņas Valmieras apriņķī (1944–1953): atspoguļojums Latvijas PSR literatūrā / National Partisan Struggles in Valmiera District (1944–1953): Representation in Literature of the Latvian SSR

Margarita Novikova. Agreement on the Matters of Religion Concluded During the Assembly of Territorial Estates in Pernau (1552) in Context of the Dispute of Riga (1549–1554) / Pērnavas 1552. gada kārtu sapulces recesa lēmums reliģijas jautājumā Rīgas arhibīskapijas kārtu politikas kontekstā

Gints Skutāns. Beverīnas meklējumu atrisinājums / Solution to the Problem of Search for Beverīna Castle

Anastasija Smirnova. Spread of Information About Urban Elberfeld Social Care System in Riga (Late 19th – Early 20th Century) / Informācijas izplatīšanās par Elberfeldes urbāno sociālās aprūpes sistēmu Rīgā (19. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums)

Kaspars Strods. Sarežģītais pagātnes mantojums Latvijā: ieskats Otrā pasaules kara piemiņas vietās Rēzeknē (1945–1991) / Difficult Heritage of Latvia: Insight Into the Memorial Places of World War II in Rēzekne (1945–1991)

Ēvalds Vilkončus (Evaldas Vilkončius). Evolution of Public Hospital Architecture During the Interwar Lithuania / Slimnīcu arhitektūras attīstība starpkaru Lietuvā

Mikus Žagata. Zviedru karaspēka apgāde Vidzemē 1700. gada nogalē un 1701. gada pirmajā pusē / Provision of Swedish Army in Livland at the End of 1700 and the First Half of 1701

PIELIKUMS / APPENDIX. Tiešsaistes konferences “Jauno vēsturnieku Zinātniskie lasījumi VI” programma / Programme of the Online Conference “The Scholarly Readings of Young Historians VI”