Mundus et. Idea. Homo. Communitas. Sciens : rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 184 lpp.

LU Studentu zinātnisko rakstu krājums “Mundus et. Idea. Homo. Communitas. Sciens” ir Latvijas Universitātes Studentu padomes 2020. gadā organizētās LU Studentu zinātniskās konferences “Mundus et” jauno pētnieku darbu apkopojums.
Visi raksti ir anonīmi recenzēti.

Rakstu krājuma sastādītājs Jēkabs Akermanis
Zinātniskās redkolēģijas vadītājs Ilgvars Misāns
Zinātniskā redkolēģija: Ilgvars Misāns, Andris Hiršs, Indra Trofimoviča, Anete Rukmane-Bārbale, Anda Ķīvīte-Urtāne

https://doi.org/10.22364/lu.szk.2.rk
ISBN 978-9934-18-642-4; e-ISBN 978-9934-18-643-1

PDF (7,64 MB)


SATURS

Ievads

Agnija Antanoviča. Sabiedrības viedokļa ietekme uz sieviešu politisko pārstāvniecību: Latvijas gadījums pasaules situācijas kontekstā

Ernests Tomass Auziņš. Kā raugs uzvedas, kad tam atņem būvelementus?

Rūdis Bebrišs. Kas objektu padara par mākslas darbu, skaņu – par mūziku? Artūra Danto mākslas pasaules idejas kritika

Rūta Bruževica. Socializēšanās prakses viduslaiku pilsētā: amatu korporāciju piemērs

Ādams Arvo Brūvers. Moceklis pret pasauli: kristiešu moceklības piemēri vēsturē

Margarita Feizaka. Ģentrifikācija un kultūras patēriņš sociālās distancēšanās laikmetā

Elizabete Grinblate. Tiešsaistes un bezsaistes sadalījums videospēļu kopienās

Laura Kadile. Gribas izteikums kā tiesiska darījuma svarīgākais elements

Aija Kalniņa. Ar divvērtīgā mangāna joniem aktivēta magnija germanāta materiāla ilgspīdošā luminiscence

Bernards Kudiņš. Antroponīmu ar detoponīmiskajiem pievārdiem atveide “Nībelungu dziesmas” tulkojumā latviešu valodā

Gundega Ozoliņa. Īss ieskats Astrīdas Lindgrēnes piemiņas balvas (ALMA) specifikā un bērnu literatūras apbalvošanas fenomenā. ALMA Latvijas grāmatizdošanas kontekstā

Alise Pokšāne. Agro jauno laiku Rīgas kapsētu apbedījumu izpēte ar senās DNS analīzēm: nozīmīgākās pieejas un izpētes perspektīvas

Diāna Ritere. Emocijas un afekts: vārdos, izjūtās, vērtējumos

Rihards Ruska, Baiba Bērziņa, Laima Trinklere. AlN:Eu keramiku spektrālās īpašības un luminiscences mehānismi

Lūcija Strauta. Sapnis par kosmosa bagātībām – vai kosmosa resursu ieguve ir likumīga?

Ziņas par autoriem