Valoda: nozīme un forma 13. Gramatika un valodas prasme = Language: Meaning and Form 13. Grammar and Language Skills: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas rakstu krājums. Krājuma sastādītāja un redaktore Andra Kalnača. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2022, 248 lpp.

ISSN 2255-925
e-ISSN 2256-0602
ISBN  978-9934-18-908-1 
ISBN  978-9934-18-909-8 (PDF)
https://doi.org/10.22364/vnf.13


Krājumam Valoda: nozīme un forma ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) /  Language: Meaning and Form is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gramatika un valodas prasme = Grammar and Language Skills  [PDF]


SATURS

Andra Kalnača. Priekšvārdi
https://doi.org/10.22364/vnf.13.pr (5-6) [PDF]

Laimute Balode. Latviešu valodas gramatikas apguve somu auditorijā / Acquisition of Latvian grammar in the Finnish audience
https://doi.org/10.22364/vnf.13.01 (7-21) [PDF]

Agita Baltgalve. Vārdu skolas izteicienu valodnieciskie aspekti / Linguistic aspects in statements of the School of Names
https://doi.org/10.22364/vnf.13.02 (22-34) [PDF]

Gita Bērziņa, Ilze Rūmniece. Nomina declinare et verba in primis pueri sciant: labas valodas pamati antīko teorētiķu skatījumā / Nomina declinare et verba in primis pueri sciant: Basics of good language as seen by ancient theorists
https://doi.org/10.22364/vnf.13.03 (35-47) [PDF]

Solveiga Čeirane, Inese Indričāne. Latviešu literārās valodas frikatīvie spraudzeņi: uztveres pētījums / Fricatives of the Standard Latvian: Perception study
https://doi.org/10.22364/vnf.13.04 (48-63) [PDF] 

Anete Daina. Modālie darbības vārdi Ērģemes izloksnē / Modal verbs in the subdialect of Ērģeme
https://doi.org/10.22364/vnf.13.05 (64-77) [PDF]

Daiga Deksne. Verba priedēkļi latgaliešu rakstu un latviešu literārajā valodā / Verb prefixes in Standard Latgalian and Standard Latvian
https://doi.org/10.22364/vnf.13.06 (78-90) [PDF]

Dens Dimiņš. Grieķu un latviešu leksisko elementu secība Tetraevaņģēlijā / The order of Greek and Latvian lexical elements in the Tetraevangelion
https://doi.org/10.22364/vnf.13.07 (91-104) [PDF]

Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė. Lithuanian academic phrase usage in bachelor’s theses of five main fields of science / Lietuviešu akadēmisko frāžu lietojums piecu zinātņu nozaru bakalaura darbos
https://doi.org/10.22364/vnf.13.08​​​​​​​ (105-123) [PDF]

Gunta Kļava. Valodas loma lībiešu pēcteču identitātē un valodas nodošana nākamajām paaudzēm / Role of language in the identity of descendants of Livonians and language transmission
 
https://doi.org/10.22364/vnf.13.09​​​​​​​ (124-138) [PDF]

Agnė Kuliešienė. Use of posture verbs in old Lithuanian writings: A case study of the verb gulėti ‘lieʼ / Stāvokļa darbības vārdu lietojums lietuviešu valodas senajos rakstos: darbības vārds gulėti ‘gulētʼ
https://doi.org/10.22364/vnf.13.10​​​​​​​ (139-158) [PDF]​​​​​​​

Rafael Martín Calvo. A descriptive framework for evaluative morphology resources / Vērtējummorfoloģijas līdzekļu apraksta ietvars
https://doi.org/10.22364/vnf.13.11​​​​​​​ (159-178) [PDF]​​​​​​​

Emīlija Mežale. Somu sarunvalodas gramatiskās pazīmes reālajā lietojumā un mācību materiālos / The grammatic features of Finnish colloquial language in the actual use and in study materials
https://doi.org/10.22364/vnf.13.12 (179-195) [PDF]​​​​​​​ 

Sarmīte Trūpa. Multilingvālais mikslis diasporā: latviešu valoda mijiedarbībā ar vācu valodu / Multilingual language mixing in the diaspora: Latvian in contact with German
https://doi.org/10.22364/vnf.13.13​​​​​​​ (196-207) [PDF]

Jolita Urbanavičienė, Jana Taperte. Lithuanian and Latvian laterals: Comparison of acoustic properties / Lietuviešu un latviešu valodas laterālie spraudzeņi: akustisko īpašību salīdzinājums
https://doi.org/10.22364/vnf.13.14​​​​​​​ (208-224) [PDF]

Daira Vēvere. Par Lībiešu krasta (Līvõd rānda) iedzīvotāju runāto tāmnieku izloksni / A description of the Tamian subdialect spoken by the inhabitants of the Livonian Coast (Līvõd rānda)​​​​​​​
https://doi.org/10.22364/vnf.13.15​​​​​​​ (225-242) [PDF]

​​​​​​​Izdošanas principi
Publishing principles