Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 13, 2022, 159-178. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.13.11 

A descriptive framework for evaluative morphology resources

Rafael Martín Calvo
Faculty of Translation Studies
Ventspils University of Applied Sciences
Inženieru iela 101A, Ventspils, LV-3601, Latvija
E-mail: rafaels.kalvo@venta.lv, rafaelmartincalvo@gmail.com

A thorough review of contemporary evaluative morphology (EM) research shows that descriptions of the EM resources available to languages tend to be unsystematic and lacking in thoroughness, given the absence of an established descriptive framework. The aim of this study is to propose a framework for the systematic description of the EM resources of natural languages. The discussion is structured according to various productivity indicators attested in the construction of evaluative forms (EVALs). The study reviews a previous proposal by Körtvélyessy (2015a), addressing some perceived shortcomings and expanding its scope. Notably, the proposed framework includes a description of a) all morphological processes involved in EVAL-formation, b) the availability of different word classes as bases in EVAL-formation, c) a set of semantic features for the dynamic interpretation of EVALs, and d) the recursive possibilities of evaluative markers. Aside from the description of EM resources, the proposed framework also suggests procedures for their numerical quantification, to obtain measurable indicators that may be further used in contrastive, typological and areal EM research.

Keywords: evaluative morphology; evaluative forms; evaluative markers; descriptive framework; diminutives.


Vērtējummorfoloģijas līdzekļu apraksta ietvars

Kopsavilkums
Mūsdienu vērtējummorfoloģijas pētījumu pārskats liecina, ka valodām pieejamo vēr­tē­jum­morfoloģijas resursu apraksti parasti nav sistemātiski un pietiekami izsmeļoši, ņemot vērā noteiktas aprakstošās sistēmas trūkumu. Šī pētījuma mērķis ir izveidot ietvaru, kas ļautu sistemātiski aprakstīt valodas vērtējummorfoloģijas resursus. Diskusija ir strukturēta, balstoties uz vairākiem produktivitātes rādītājiem, kas jau eksistē vērtējumformu konstrukcijā. Pētījumā tiek apskatīts Kertvēješi (Körtvélyessy 2015a) priekšlikums, novēršot dažus trūkumus un paplašinot tā darbības jomu. Proti, ierosinātajā ietvarstruktūrā iekļauts a) visu vērtējumformu konstrukcijā iesaistīto morfoloģisko procesu apraksts; b) dažādu vārdšķiru pieejamība kā bāze vērtējumformu konstrukcijā; c) semantisko pazīmju kopums vērtējumformu dinamiskai interpretācijai un d) subjektīvā vērtējumiezīmētāja rekursīvās iespējas. Papildus vērtējummorfoloģijas resursu aprakstam ierosinātajā sistēmā ir ieteiktas arī to skaitliskās kvantifikācijas procedūras, lai iegūtu izmērāmus rādītājus, kurus turpmāk var izmantot kontrastīvajos, tipoloģiskajos un areālajos vērtējummorfoloģijas pētījumos.

Atslēgvārdi: vērtējummorfoloģija; vērtējumformas; vērtējumiezīmētāji; aprakstošais ietvars; deminutīvi.
 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) /
This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To the Content