Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 13, 2022, 225-242. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.13.15 

Par Lībiešu krasta (Līvõd rānda) iedzīvotāju runāto tāmnieku izloksni

Daira Vēvere
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050, Latvija
E-pasts: daira.vevere@gmail.com

Publikācijā analizēta 24 Kurzemes lībiešu vai to pēcteču runa, kam abi vai viens no vecākiem ir lībiešu izcelsmes un kas lielāko daļu savas dzīves pavadījuši Lībiešu krasta ciemos: Mazirbē, Košragā, Pitragā, Kolkā, Melnsilā u. c.
Pētījuma pamatā ir informantu runas dati, kas ierakstīti laikā no 20. gs. 80. gadiem līdz 2019. gadam. Teicēji iedalāmi šādās grupās: 1) tie, kas lībiešu valodā ir runājuši; 2) tie, kas paši lībiešu valodā nerunā, bet ir dzīvojuši vidē, kur tā tikusi runāta, un lielākoties to saprot; 3) lībiešu valodā nerunā, kā arī to nesaprot.
Kaut arī pētījumā apstiprinājies, ka lībiešu vai to pēcteču runātā tāmnieku izloksne sastāv no tādām lībiskā dialekta īpatnībām kā labializācija, gala zilbju redukcija, patskaņu, divskaņu un līdzskaņu pārveidojumi, 3. personas verbu formu un vīriešu dzimtes formu vispārināšana, tomēr detalizētāka runas parādību analīze rāda, ka Lībiešu krastā runātā tāmnieku izloksne nav tik spēcīga, kāda tā ir dziļo tāmnieku izlokšņu areālā, sevišķi, Dundagā un Ancē, vēl precīzāk – pētījuma rezultāti liecina, ka tā vairāk līdzinās nedziļajām tāmnieku izloksnēm un tās īpatnības ir vairāk tuvinātas literārajai valodai.

Atslēgvārdi: lībieši; Lībiešu krasts; lībiskais dialekts; tāmnieku izloksne; fonētiskās pazīmes; morfoloģiskās pazīmes.


A description of the Tamian subdialect spoken by the inhabitants of the Livonian Coast (Līvõd rānda)

Summary
The present paper describes the use of the Tamian subdialect (also: Courland Livonic subdialect) spoken by the inhabitants of the Livonian Coast (Livonian: Līvõd rānda) in villages such as Mazirbe, Košrags, Pitrags, Kolka, Melnsils, etc.
The analysis is based on 24 speech data obtained during the period between the 1980s and 2019. The results of the present study show that the Livonians and their descendants speak with dialect features which are characteristic of the Tamian subdialects, i.e., labialization, vowel reduction, use of the vowel e // in the singular and plural locative and dative cases as well as in local adverbs, and the simple present and past of 2nd conjugation verbs and the simple past of 2nd and 3rd conjugation verbs, generalization of the 3rd person verb forms, and the neutralization of gender forms.
It can be concluded that the Tamian subdialect spoken by the inhabitants of the Livonian Coast is not considered as strong as the subdialect spoken by the deep Tamians in northern Courland, especially in Ance and Dundaga. This could be due to the migration observed in the coastal area.

Keywords: Livonians; Livonian Coast; Livonic dialect; Tamian subdialect; phonetic features; morphological features.
 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) /
This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To the Content