Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 13, 2022, 78-90. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.13.06 

Verba priedēkļi latgaliešu rakstu un latviešu literārajā valodā

Daiga Deksne
Latvistikas un baltistikas nodaļa, Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga, LV-1050, Latvija
E-pasts: daigade@inbox.lv

Prefiksācija ir produktīvs verbu atvasināšanas veids latviešu valodā. Latviešu literārajā valodā verbu atvasināšanai tiek lietoti 11 priedēkļi. Latgaliešu rakstu valodā papildus sastopami priedēkļi pra-, pod-, roz- un da-. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas nozīmes piemīt priedēkļiem, kas sastopami tikai latgaliešu rakstu valodā, un vai priedēkļiem, kas sastopami gan latviešu literārajā, gan latgaliešu rakstu valodā, ir vienādas nozīmes. Latgaliešu rakstu valodā lietoto svešcilmes priedēkļu nozīmju hierarhijas atspoguļošanai tiek izmantoti radiālie nozīmju modeļi, kuri veidoti, analizējot korpusā „Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss” sastopamos, kā arī dažu autoru publikācijās minētos priedēkļverbus. Latviešu literārās valodas piemēri ekscerpēti no korpusiem „Latviešu valodas tīmekļa korpuss 2014” un „Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss LVK2018”. Pētījuma rezultāti liecina, ka priedēkļu pra-, pod-, roz- un da- nozīmju skaits ir neliels. Šo priedēkļu nozīmes latviešu literārajā valodā tiek izteiktas ar dažādiem priedēkļiem.

Atslēgvārdi: verbs; vārddarināšana; priedēklis; prefiksācija; priedēkļu polisēmija.


Verb prefixes in Standard Latgalian and Standard Latvian

Summary
Prefixation is a productive technique of verb derivation in Latvian. In the Standard Latvian language, 11 prefixes are used for verb derivation. In the Standard Latgalian language, the borrowed prefixes pra-, pod-, roz- and da- are used, as well. The aim of the study is to clarify the meanings of the prefixes found only in the Standard Latgalian language, and to establish whether the prefixes found in both Latvian and Latgalian have the same meanings. The hierarchy of foreign prefix meanings used in Latgalian are reflected in the radial meaning models. The models are constructed by analysing the prefixed verbs excerpted from “Corpus of Contemporary Latgalian Texts”, and some other sources. Examples of prefixed verbs used in Latvian standard language are excerpted from “lvTenTen: Corpus of the Latvian Web” and “The Balanced Corpus of Modern Latvian LVK2018”. The results of the study show that the number of meanings of prefixes pra-, pod-, roz- and da- is small. The meanings of these prefixes in the Standard Latvian language are expressed by different prefixes.

Keywords: verb; word-formation; prefix; prefixation; polysemy of prefixes.
 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) /
This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To the Content