Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 13, 2022, 91-104. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.13.07 

Grieķu un latviešu leksisko elementu secība Tetraevaņģēlijā

Dens Dimiņš
Islandiešu valodas un kultūras nodaļa
Humanitāro zinātņu fakultāte, Islandes Universitāte
Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík, Ísland
E-pasts: ddeens@gmail.com

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa
Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga, LV-1050, Latvija
E-pasts: ddeens@gmail.com

Šai kontrastīvajā un diahroniskajā pētījumā īsi ieskicētas leksisko elementu secības tendences koinē grieķu un latviešu valodā, par pamatu ņemot Jaunās Derības četrus evaņģēlijus un četrus tulkojumus latviešu valodā, aptverot 18.–21. gs. Bībeles valodai ir bijusi ilgstoša ietekme uz latviešu literārās valodas veidošanos. Latviešu un grieķu valodā vārdu kārtība ir relatīvi brīva, tomēr var runāt par noteiktām tendencēm, proti, 1) par atsevišķu vārdšķiru novietojuma līmenī, kur ir vērojami brīvas un fiksētas pozīcijas elementi, kur savukārt pēdējos dala postpozitīvā un prepozitīvā novietojumā esošos elementos, 2) par vārdu secību nominālās vārdkopās, kā arī 3) par komponentu secību klauzas līmenī, kur secība ir atkarīga no informācijas statusa, t. i., tās prezumētā vai apgalvotā rakstura, un dažu sintaktisku konstrukciju klātbūtnes. Vārdu kārtības ziņā var teikt, ka senākais latviešu Bībeles tulkojums ir tuvāks koinē oriģinālam, lai arī tajā nereti ir jūtama arī vācu valodas ietekme.

Atslēgvārdi: vārdu kārtība; valodu kontakti; retorika; informācijas statuss; fokuss; klauzas komponentu secība.


The order of Greek and Latvian lexical elements in the Tetraevangelion

Summary
This diachronic and contrastive study briefly outlines the trends of the ordering of lexical items in Greek Koine and Latvian, focusing on the four Gospels of the New Testament and four translations thereof into Latvian, spanning the 18th–21st century. The language of the Bible has had a lasting influence on the formation of the Latvian literary language. The word order in Latvian and Greek is relatively free, however, it is possible to note certain trends, to wit, 1) at the level of certain parts of speech where there are words with a fixed position, either postpositives or prepositives; 2) placement of words in Noun Phrases; as well as 3) the ordering of constituents within the clause where the order depends on the information status, i.e., on whether it is presupposed or asserted, and on the presence of particular syntactic constructions. In terms of word order, it appears that the oldest Latvian translation of the Bible is closer to the Koine original, albeit at times it also shows some German inflence.

Keywords: word order; contacts of languages; rhetoric; information status; focus; ordering of constituents with the clause.


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) /
This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To the Content