Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 13, 2022, 64-77. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.13.05 

Modālie darbības vārdi Ērģemes izloksnē

Anete Daina
Latviešu valodas institūts, Latvijas Universitāte
Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050, Latvija
E-pasts: anete.daina@lu.lv

Ērģemes izloksne ir vidus dialekta Vidzemes vidus izloksne un viena no vairāk izpētītajām latviešu valodas izloksnēm gan fonētikas un morfoloģijas, gan arī leksikas aspektā, taču atsevišķa uzmanība tieši modālo darbības vārdu lietojumam nav pievērsta. Rakstā veikts ieskats un analizēts modālo darbības vārdu varēt, drīkstēt, gribēt, vajadzēt lietojums no izteikto modālo nozīmju skatpunkta epistēmiskās un deontiskās modalitātes kontekstā, kā arī aplūkotas to fonētiskās un gramatiskās iezīmes. Minētie darbības vārdi rakstā aplūkoti konstrukcijā ar patstāvīgā darbības vārda nenoteiksmi, taču tie var tikt lietoti arī kā pilnnozīmes darbības vārdi un būt patstāvīgi izteicēji. Analizējot modālos darbības vārdus, jāņem vērā arī to lietojums noliegumā, tāpēc rakstā modalitātes un nolieguma attieksmes aplūkotas noliegta modālā darbības vārda gadījumā, taču noliegta var būt arī darbības vārda nenoteiksme, kuru modificē modālais darbības vārds. Modālo darbības vārdu analīzei izmantoti piemēri no 20. gs. vidū vāktiem un fonētiski transkribētiem izloksnes materiāliem. Raksta autore modalitātes un modālo darbības vārdu pētniecībai līdz šim pievērsusies jau vairākos diskursos (piem., interneta komentāros, publicistikā, latviešu valodas tekstu korpusos, prezidentu runās), kur tie aplūkoti citu modalitātes izteikšanas līdzekļu starpā. Izloksnes materiāls par pētījuma avotu izvēlēts, lai turpinātu gūt vispusīgu ieskatu modālo darbības vārdu lietojumā, savukārt tieši Ērģemes izloksne izvēlēta, jo raksta autore tās pētniecībai no dažādiem aspektiem pievērsusies arī iepriekš.

Atslēgvārdi: modalitāte; modālie darbības vārdi; iespējamība; nepieciešamība; Ērģemes izloksne.


Modal verbs in the subdialect of Ērģeme

Summary
The subdialect of Ērģeme is a part of the Vidzeme Central subdialects of the Central dialect of the Latvian language and it is one of the most studied Latvian subdialects in terms of phonetics, morphology and vocabulary, while less so regarding its particularities within the usage of modal verbs. This article provides an insight into the matter, and analyses the use of modal verbs varēt ‘can, may’, drīkstēt ‘to be allowed, may’, gribēt ‘to want’, vajadzēt ‘to need’ from the aspect of epistemic modality and deontic modality and their modal meanings, but also considering their phonetic and grammatical features. The aforementioned modal verbs are analysed in the construction together with infinitive, although they can also be used as independent verbs and function as predicates. While analysing modal verbs, their negation has to be taken into account, too. The article focuses on the negated modal verbs, and excludes the negated infinitive modified by them. The sub-dialect language material used for analysis of modal verbs dates back to the middle of the 20th century. The author of this article has previously studied modality and modal verbs among other means of expressing modality in Latvian in different discourses (e. g., internet comments, mass media, language corpuses, presidential speeches). The subdialect of Ērģeme as a source of research has been chosen in order to gain multi-sided insight into the use of modal verbs in Latvian. In addition, the subdialect of Ērģeme has been already explored by the author from other perspectives.

Keywords: modality; modal verbs; possibility; necessity; Ērģeme subdialect.
 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) /
This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To the Content