LU Juridiskās fakultātes zinātniskās konferences

Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems IIThe 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. 16–18 October 2019, Riga. Collection of Research Papers
Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās II. LU Juridiskās fakultātes 7. starptautiskā zinātniskā konference. 2019. gada 16.–18. oktobrī Rīgā. Konferences rakstu krājums
doi.org/10.22364/iscflul.7.2
ISBN 978-9934-18-530-4

Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās I. LU Juridiskās fakultātes 7. starptautiskā zinātniskā konference. 2019. gada 16.–18. oktobrī Rīgā. Konferences rakstu krājums
Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems I. The 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. 16–18 October 2019, Riga. Collected conference papers
https://doi.org/10.22364/iscflul.7
ISBN 978-9934-18-471-0

Constitutional Values in Contemporary Legal Space II. Collection of Research Papers in Conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. 16–17 November, 2016
Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā II. LU Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences (2016. gada 16.–17. novembrī Rīgā) rakstu krājums. 2017
ISBN 978-9934-18-230-3

Constitutional Values in Contemporary Legal Space I. Collection of Research Papers in Conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. 16–17 November, 2016
Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā I. LU Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences (2016. gada 16.–17. novembrī Rīgā) rakstu krājums. 2016
ISBN 978-9934-18-185-6

Jurisprudence and Culture: Past Lessons and Future Challenges. The 5th International Scientific Conference of the University of Latvia. Dedicated to the 95th Anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia. 10–11 November, 2014
Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. LU 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai. 2014. gada 10.–11. novembris
ISBN 978-9984-45-892-2

   

Latvijas Universitātes gadskārtējās zinātniskās konferences

Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos. Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2021) https://doi.org/10.22364/juzk.79

Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2020) https://doi.org/10.22364/juzk.78

Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva. Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2019) https://doi.org/10.22364/juzk.77

Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi. Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2018)

Latvijas Republikas Satversmei – 95. Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums (2017)

Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums (2016)

Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums (2015)

Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika. Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums (2014)

Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – kā rast pareizo līdzsvaru. Latvijas Universitātes 71. zinātniskās konferences rakstu krājums (2013)

Inovāciju juridiskais nodrošinājums. LU 70. konferences rakstu krājums (2012)

Juridiskās zinātnes teorētiskie un praktiskie problēmjautājumi. Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu III zinātniskās konferences rakstu krājums (2012)

The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space. LU Juridiskās fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2012)

Aktuālas tiesību realizācijas problēmas. LU 69. konferences rakstu krājums (2011)

Politika un tiesības. Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība. Rakstu krājums (2007)

Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. 2007. gada starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums