Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture 2018/5 / Journal of the University of Latvia. History 2018/5
http://doi.org/10.22364/luzv.5
ISSN 2500-9621

Galvenais redaktors prof. Dr. hist. Jānis Taurēns
Redakcijas kolēģija: A. Českins (Lielbritānija), I. Feldmanis, A. Frejmarks (Zviedrija), A. Ivanovs, Ē. Jēkabsons, V. Kļava, S. Kruizinga (Nīderlande), A. Levāns, M. Laurs (Igaunija), A. Marejs (Lielbritānija), S. Miloiu (Rumānija), T. K. Nīlsens (Dānija), A. Rukkass (Ukraina), I. Runce, A. Stranga, A. Šnē, J. Taurēns, J. Vaičenonis (Lietuva), B. Vudvorts (ASV), A. Zunda

No 2016. gada “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir iekļauts EBSCO datubāzē “Central & Eastern European Academic Source”.
Visi žurnāla raksti ir recenzēti. Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes atļauja. Citējot atsauce uz izdevumu obligāta.

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 100. numurs.

 

Latvijas Universitātes Žurnāls VĒSTURE 2018/5 (PDF)


SATURS / CONTENTS

Redaktora sleja / Editorial

RAKSTI / ARTICLES

Uldis Neiburgs. Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā(1941–1945). Pētniecības sasniegumi un problēmas / Resistance Movement in Latvia during National-Socialist German Occupation (1941–1945). Research Achievements and Challenges
Aivars Stranga. Latvijas kultūras un mākslas sovjetizācija pirmajā padomju okupācijas gadā: 1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs. I daļa / Sovietisation of the Culture and Art of Latvia during the First Year of Occupation: June 1940 to June 1941. Part I
Ilona Teplouhova. Sieviešu zīmogi un sieviešu attēlojums Livonijas vaska zīmogos / Female Seals and Female Depiction in Livonian Wax Seals
Reinis Ratnieks. Nacionālo partizānu grupu veidošanās un darbība Ziemeļrietumvidzemē 1944. gada rudenī – 1945. gadā. Formation and Activities of Groups of National Partisans in Northwestern Vidzeme from the Autumn of 1944 to the End of 1945
Dāvis Beitlers. Latviešu profesionālās apvienības trimdā: jūrniecības nozares piemērs / Latvian Professional Associations in Exile: The Example of Maritime Industry
George Anchabadze. Armed Forces of Georgian Democratic Republic in 1918–1921 / Gruzijas Demokrātiskās Republikas bruņotie spēki 1918.–1921. gadā
Jānis Taurēns. European Dimension in Latvia’s Independence Movement (1988–1991) / Latvijas neatkarības kustības Eiropas dimensija (1988–1991)

VĒSTURES AVOTI / SOURCES OF HISTORY
Ēriks Jēkabsons. Stāvoklis Latvijā 1919. gada jūlijā: Lielbritānijas pārstāvju viedoklis / Situation in Latvia in July 1919: The Perspective of British Representatives

RECENZIJAS / REVIEWS
Valdis Blūzma. Nevardarbīgās pretošanās dokumenti: ceturtais sējums ceļā pie lasītāja. Recenzija par grāmatu: Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 4. sējums. Latvijas neatkarības idejas uzturēšana trimdā (1945–1991). Rīga 2017, 388 lpp. ISBN 9789934851575
Eduards Bruno Deksnis. Baltijas jautājums lielvalstu politikā. Recenzija par grāmatu: Kaarel Piirimäe. Roosevelt, Churchill, and the Baltic Question. Allied Relations during the Second World War. Palgrave Macmillan, 2014, 256 p. ISBN 978-113-7442-36-9
Daina Bleiere. Akadēmisks pētījums par Ukrainas notikumiem. Recenzija par grāmatu: Alvis Marcinkēvičs. Ukrainas krīze: divgalvainā ērgļa impērijas trieciens. Rīga 2017, 296 lpp. ISBN 978-9934-8664-8-7

Ziņas par autoriem / About Authors