Ceļš, Nr. 73, 2022 [PDF]
Latvijas Universitātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums

"Ceļš” ir recenzējams izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju.
Ceļš / The Way is a fully refereed journal with an international panel of referees.

Žurnāla “Ceļš” numuri atrodami arī EBSCO datubāzēs.
Issues of the journal Ceļš / The Way have been included in EBSCO databases.

Žurnāls “Ceļš” sagatavots Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē. Izdevējs LU Akadēmiskais apgāds.
The journal Ceļš / The Way has been prepared at the University of Latvia Faculty of Theology. Publisher: UL Press.

Atbildīgais redaktors – Dr. phil. Valdis Tēraudkalns

© Ņikita Andrejevs, Kristīna Ēce, Līva Fokrote, Diāna Hristenko, Ilze Jansone, Pāvels Ņizins, Andris Priede, Linards Rozentāls, Ilze Stikāne, Valdis Tēraudkalns, Normunds Titāns, 2022
© Latvijas Universitāte, 2022

ISSN 1407-7841 (Print)
ISSN 2592-9356 (Online)

https://doi.org/10.22364/cl.73 

 

NUMURA SATURS

Ņikita Andrejevs. “Citādāks reps” vai “kristīgā glance”: Dievs un pasaule Latvijas kristīgajā repā
https://doi.org/10.22364/cl.73.01 (6.–23. lpp.) [PDF]

Kristīna Ēce. Leipcigas un Lībencellas misijas: Hildegardes Procelas un Lilijas Otīlijas Grīviņas kalpošana
https://doi.org/10.22364/cl.73.02 (24.–42. lpp.) [PDF]

Līva Fokrote. Draudze kā Svētos Rakstus interpretējoša kopiena Stenlija Hauervasa teoloģijā
https://doi.org/10.22364/cl.73.03 (43.–58. lpp.) [PDF]

Diāna Hristenko, Valdis Tēraudkalns. Reliģisko organizāciju kontrole Latvijas PSR (1944–1985)
https://doi.org/10.22364/cl.73.04 (59.–77. lpp.) [PDF]

Normunds Titāns, Ilze Jansone. Arhibīskapa Stankeviča “nedzimušie Raiņi”? – pienesums diskusijai par Ukrainas karā izvaroto sieviešu abortiem
https://doi.org/10.22364/cl.73.05 (78.–97. lpp.) [PDF]

Pāvels Ņizins. Postteisms Džona Sponga teoloģijā: izcelsme un galvenie aspekti
https://doi.org/10.22364/cl.73.06 (98.–118. lpp.) [PDF]

Andris Priede. Šodienas sakrālā arhitektūra: Latvijas baznīcu jaunbūves – konservatīva pasūtītāja izaicinājums
https://doi.org/10.22364/cl.73.07 (119.–133. lpp.) [PDF]

Linards Rozentāls. Draudze no jauna un citādāk – reliģijas potenciāls pieaugošas kompleksitātes apstākļos
https://doi.org/10.22364/cl.73.08 (134.–152. lpp.) [PDF]

Ilze Stikāne. Catholic Encounters in Jack Kerouac’s “Lonesome Traveler” and Lowell Novels
https://doi.org/10.22364/cl.73.09 (153.–167. lpp.) [PDF]