Baltu filoloģija ir recenzējams izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju. Visus iesniegtos rakstus pirms to publicēšanas recenzenti novērtē un akceptē / Baltu filoloģija is a fully refereed journal with an international panel of referees. All articles submitted are assessed by our referees before being accepted for publication.
Redaktors / Editor: Pēteris Vanags (Latvijas Universitāte, Stockholms universitet)
Redaktora vietnieki / Associate Editors: Lidija Leikuma, Edmundas Trumpa (Latvijas Universitāte)
Sējuma valodas konsultanti: Anna Frīdenberga (latviešu valoda), Trevor G. Fennell (angļu valoda), Frederik H. Bissinger (vācu valoda), Edmundas Trumpa (lietuviešu valoda) / Language consultants for this volume: Anna Frīdenberga (Latvian), Trevor G. Fennell (English), Frederik H. Bissinger (German), Edmundas Trumpa (Lithuanian)

ISSN 1691-0036
https://doi.org/10.22364/bf

Redakcijas adrese / Editorial Address
Baltu valodniecības katedra Humanitāro zinātņu fakultāte
Latvijas Universitāte, Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050, Latvia
e-pasts: pvanags@latnet.lv

Izdošanas principi / Publication Policy

Baltu filoloģija (Arhīvs LU repozitorijā / Archive – E-resource Repository of the University of Latvia)