Baltu Filoloģija ir recenzējams Latvijas Universitātes izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju. Visus iesniegtos rakstus pirms to publicēšanas recenzenti novērtē un akceptē.

Baltu Filoloģija is a fully refereed journal of the University of Latvia with an international panel of referees. All articles submitted are assessed by our referees before being accepted for publication.

Redaktors / Editor: Pēteris Vanags (Latvijas Universitāte, Stockholms universitet)
Redaktora vietnieki / Associate Editors: Lidija Leikuma, Edmundas Trumpa (Latvijas Universitāte)

ISSN 1691-0036 (Drukāts / Print)
ISSN 2592-9348 (Elektronisks / Online)
https://doi.org/10.22364/bf

Žurnāls tiek publicēts brīvpieejā saskaņā ar Creative Commons Attiecinājuma-Nekomerciāls 4.0 starptautisko licenci (CC BY-NC 4.0)
This is an open-access journal licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)