Baltu filoloģija ir recenzējams izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju / Baltu filoloģija is a fully refereed journal with an international panel of referees.
Redaktors / Editor: Pēteris Vanags (Latvijas Universitāte, Stockholms universitet)
Redaktora vietnieki / Associate Editors: Lidija Leikuma, Edmundas Trumpa (Latvijas Universitāte)
Sējuma valodas konsultanti: Anna Frīdenberga (latviešu valoda), Trevor G. Fennell (angļu valoda), Frederik H. Bissinger (vācu valoda), Edmundas Trumpa (lietuviešu valoda) / Language consultants for this volume: Anna Frīdenberga (Latvian), Trevor G. Fennell (English), Frederik H. Bissinger (German), Edmundas Trumpa (Lithuanian)

ISSN 1691-0036

Baltu filoloģija XXVIII (1) 2019
http://doi.org/10.22364/bf.28.1

SATURS / CONTENTS

Raksti / Articles

Ernesta KAZAKĖNAITĖ. Ieskats 1587. un 1615. gada perikopju krājumos: izmaiņas
Rolandas KREGŽDYS. Sūduvių knygelės etnomitologinė faktografija: aukojimo apeigų genezė ir tipologinė latrijos atitiktis lingvistiniu bei ikonografiniu aspektu
Sanita LAZDIŅA. „Lai wishful thinking rezultātā būtu viena pilsēta“ — naratīvs par dzīvi starp diviem laikmetiem Valkas-Valgas dvīņu pilsētā
Rita MILIŪNAITĖ. Lūžis valstybinės lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje
Juozas PABRĖŽA. The Past and Present of the Samogitian Language
Alma RAGAUSKAITĖ. Lietuviškos kilmės asmenvardžiai seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje

Arhīva materiāli / Archive materials
Aulejas izloksnes fonetika un vārdu atvasināšana (Anna Vagale)

Hronika / Chronicle
Seminārs Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā — pētniecības aktualitātes un problēmas, 2019. gada 11. janvārī (Pēteris Vanags)

Kleine Schriften von Prof. Rainer Eckert
Die beiden Eckert-Zwillinge aus Hasel
Nachtrag zu meinem Bericht „Kommission zum Studium der balto-slawischen Beziehungen“ (1963–2013), erschienen in „Oblicza slawistyki. Komisje międzynarodowego komitetu slawistów (1958–2013)“, Opole 2013, S. 129–142
Zweiter Nachtrag zur Gesamtbibliographie (Rainer Eckert)