Baltu filoloģija ir recenzējams izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju. Visus iesniegtos rakstus pirms to publicēšanas recenzenti novērtē un akceptē / Baltu filoloģija is a fully refereed journal with an international panel of referees. All articles submitted are assessed by our referees before being accepted for publication.
Redaktors / Editor: Pēteris Vanags (Latvijas Universitāte, Stockholms universitet)
Redaktora vietnieki / Associate Editors: Lidija Leikuma, Edmundas Trumpa (Latvijas Universitāte)

ISSN 1691-0036
doi.org/10.22364/bf.26.1

Redakcijas adrese / Editorial Address
Baltu valodniecības katedra Humanitāro zinātņu fakultāte
Latvijas Universitāte, Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050, Latvia
e-pasts: pvanags@latnet.lv

Baltu filoloģija XXVI (1) 2017 (pdf)

SATURS / CONTENTS

Raksti / Articles
Vigmantas BUTKUS. Literatūrinė baltistika bendrame baltistikos, baltų filologijos kontekste
Juris GRIGORJEVS. Latviešu valodas vokāļu sistēma: pieaugušo dati
Inese INDRIČĀNE, Jolita URBANAVIČIENĖ. Latviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu /k/, /g/ kontekstuālie varianti: akustiskais raksturojums (salīdzinājumā ar lietuviešu valodas eksplozīvajiem slēdzeņiem /kj/, /gj/ un /k/, /g/)
Dzintra PAEGLE. Suntažu draudzes mācītājs Emīls Lopenove (1820–1897) un viņa rakstība
Jurgis PAKERYS. Periphrastic Causative Constructions in 16th Century Latvian

Hronika / Chronicle
Seminārs Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas, 2017. gada 13. janvārī (Pēteris Vanags)

Izdošanas principi / Publication Policy