Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture 2018/6 / Journal of the University of Latvia. History 2018/6
http://doi.org/10.22364/luzv.6
ISSN 2500-9621

Galvenais redaktors prof. Dr. hist. Jānis Taurēns
Redakcijas kolēģija: A. Českins (Lielbritānija), I. Feldmanis, A. Frejmarks (Zviedrija), A. Ivanovs, Ē. Jēkabsons, V. Kļava, S. Kruizinga (Nīderlande), A. Levāns, M. Laurs (Igaunija), A. Marejs (Lielbritānija), S. Miloiu (Rumānija), T. K. Nīlsens (Dānija), A. Rukkass (Ukraina), I. Runce, A. Stranga, A. Šnē, J. Taurēns, J. Vaičenonis (Lietuva), B. Vudvorts (ASV), A. Zunda

No 2016. gada “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir iekļauts EBSCO datubāzē “Central & Eastern European Academic Source”.
Visi žurnāla raksti ir recenzēti. Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes atļauja. Citējot atsauce uz izdevumu obligāta.

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 101. numurs.

 

Latvijas Universitātes Žurnāls VĒSTURE 2018/6 (PDF)

SATURS / CONTENTS

Redaktora sleja / Editorial

RAKSTI / ARTICLES

Aivars Stranga. Latvijas kultūras un mākslas sovetizācija pirmajā padomju okupācijas gadā: 1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs. II daļa / Sovietisation of the Culture and Art of Latvia during the First Year of Occupation: June 1940 – June 1941. Part II

Aleksejs Kriška. Situācija Liepājā un tās apkārtnē 1905. gada revolūcijas priekšvakarā / The Situation in Liepāja and its Surroundings on the Eve of the Revolution of 1905

Uldis Āva. “Sarkanie” partizāni Kurzemē Neatkarības kara laikā (1919–1920) / ‘Red’ Partisans in Courland during the War of Independence (1919–1920)

Artis Buks. 1918. gada decembris Rīgā – Latvijas zemessardzes rotu dumpis / Riga, December 1918 – Mutiny of the Latvian National Guard Units

Andrejs Gusačenko. Krievu pretboļševiku kustības “monarhisma” mīts Latvijas Republikā 1920.–1940. gadā / The Myth of the Russian anti-Bolshevik ‘Monarchism’ in the Republic of Latvia in 1920–1940

Ginta Ieva Bikše. Latvijas preses korespondenti Spānijas pilsoņu karā: Oto Zeltiņa un Georga Timuškas piemērs / Latvian Press Correspondents in the Spanish Civil War: the Case of Oto Zeltiņš and Georgs Timuška

Dāvis Beitlers. Kādas nozares mantojuma un nācijas identitātes sardzē: latviešu jūrlietu vēstures izpēte un saglabāšana trimdā / Protecting of National Identity and Heritage of a Certain Economical Sector: Research and Maintenance on Latvian Maritime History in Exile

Toms Zariņš. Portretējot ienaidnieku: Rīgas kinostudijas spēlfilmas par Rietumu sabiedrību / Portraying the Enemy: Feature Films of Riga Film Studio on Western Society

Marija Šumilo. Vēstures mīti par “Senlatvijas” vardarbīgu pakļaušanu krusta karu laikmetā: mītu pārnese uz 20. gadsimta vēstures procesiem / Applying Historical Myths About the Violent Conquest of ‘Ancient Latvia’ during the Crusades to the Historical Processes of the 20th Century

Lilita Zemīte. Alternatīvā vēsture: Eiropas un Amerikas Savienoto Valstu jauno laiku vēstures piemērs / Alternative History: Case of Modern History of Europe and the United States of America

VĒSTURES AVOTI / HISTORICAL SOURCES

Ēriks Jēkabsons. Bermonta karaspēka uzbrukuma pirmās dienas Rīgā 1919. gada 8.–11. oktobrī: Britu misijas redzējums / First Days of Expansion of Bermontd Army towards Riga, October 8–11, 1919: Viewpoint of British Mission

RECENZIJAS / REVIEWS

Jānis Taurēns. Nozīmīgs pētījums par Latviju neatkarības pirmsākumos. Recenzija par grāmatu: Ēriks Jēkabsons. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1922. gadā. Rīga 2018. 831 lpp. ISBN 9789984824499

NEKROLOGI /OBITUARIES

In Memoriam. Dr. habil. hist. akadēmiķis profesors Ēvalds Mugurēvičs (06.04.1931.–23.11.2018.)

Piemiņas vārdi profesoram Aleksandram Gavriļinam (15.07.1953.–20.06.2019.)

 

Ziņas par autoriem / About Authors